Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 8.02.2017, godz. 11:29)

 • Zarząd
  • Prezes Zarzą­du
   Michał Korolko
   ul. Włocławska 167, p. 225
   tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: michal.korolko@tarr.org.pl
  • Wiceprezes Zarzą­du
   dr Woj­ciech Daniel
   ul. Włocławska 167, p. 225
   tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: wojciech.daniel@tarr.org.pl
   • Sekre­tari­at
    ul. Włocławska 167, p. 223
    tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl
    • Kierown­ik
     Rena­ta Wichrows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 224
     tel.: (56) 699–55-24, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: renata.wichrowska@tarr.org.pl
    • Asys­tent Zarzą­du, Starszy Spec­jal­ista
     Alic­ja Wój­cik
     ul. Włocławska 167, p. 224
     tel.: (56) 699–55-25, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: alicja.wojcik@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Ines Gum­na
     ul. Włocławska 167, p. 223
     tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: ines.gumna@tarr.org.pl
    • Asys­tent
     Hon­o­ra­ta Ott-Raczkows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 223
     tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: honorata.raczkowska@tarr.org.pl
   • Rad­ca prawny
    • Rad­ca Prawny
     Dar­iusz Oracz
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: dariusz.oracz@tarr.org.pl
    • Rad­ca Prawny
     Bea­ta Kmieć
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: beata.kmiec@tarr.org.pl
   • Pełnomoc­nik ds. jakoś­ci
    Janusz Pucek
    ul. Włocławska 167, p. 233
    tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
   • Dzi­ał finan­sowo-księ­gowy
    Dyrek­tor finan­sowy — Główny księ­gowy
    Jerzy Czechow­icz
    ul. Włocławska 167, p. 226
    tel.: (56) 699–55-23, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: jerzy.czechowicz@tarr.org.pl
    • Sekc­ja finan­sowo-księ­gowa
     Kierown­ik
     Mar­iusz Ruszkiewicz
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: mariusz.ruszkiewicz@tarr.org.pl
     • Starsza Księ­gowa
      Doro­ta Kem­pińs­ka
      ul. Włocławska 167, p. 228
      tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: dorota.kempinska@tarr.org.pl
     • Starsza Księ­gowa
      Rena­ta Orłows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 228
      tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: renata.orlowska@tarr.org.pl
     • Księ­gowa
      Elż­bi­eta Bering
      ul. Włocławska 167, p. 228
      tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: elzbieta.bering@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi
    Dyrek­tor
    Woj­ciech Pio­ntek
    ul. Włocławska 167, p. 200
    tel.: (56) 699–55-02, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: wojciech.piontek@tarr.org.pl
    • Kierown­ik ds. inwest­y­cji i zarządza­nia
     Woj­ciech Górny
     ul. Włocławska 167, p. 200
     tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Marzena Bed­nars­ka
     ul. Włocławska 167, p. 200
     tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Jolan­ta Patrza­łek
     ul. Włocławska 167, p. 200
     tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: jolanta.patrzalek@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Katarzy­na Urbańs­ka
     ul. Włocławska 167, p. 200
     tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącej
    Dyrek­tor
    Janusz Pucek
    ul. Włocławska 167, p. 233
    tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 657–14-57
    e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Wdraża­nia
     Kierown­ik Sekcji Wdraża­nia
     Elż­bi­eta Bieńkows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 232
     tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
     e‑mail: elzbieta.bienkowska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Iwona Bobińs­ka
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–72-94
      e‑mail: iwona.bobinska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Jolan­ta Kraśniews­ka
      ul. Włocławska 167, p. 232
      tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
      e‑mail: jolanta.krasniewska@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Kon­trak­tacji i Kon­troli
     Kierown­ik Sekcji Kon­trak­tacji
     Marzena Jas­trzęb­s­ka
     ul. Włocławska 167, p. 232
     tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
     e‑mail: marzena.jastrzebska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Paweł Cho­j­nac­ki
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 657–14-57
      e‑mail: pawel.chojnacki@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Pro­jek­tów
    Dyrek­tor
    Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka
    ul. Włocławska 167, p. 241
    tel.: (56) 699–54-86, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: iwona.cetkowska@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Usług
     Kierown­ik
     Wan­da Gogul­s­ka
     ul. Włocławska 167, p. 252
     tel.: (56) 699–54-91, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl
     • Punk­ty Kon­sul­ta­cyjne
      • Starszy Spec­jal­ista
       Anna Zaostrow­cew
       ul. Włocławska 167, p. 119
       tel.: (56) 699–54-92, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Iwona Jaraczews­ka
       ul. Włocławska 167, p. 119
       tel.: (56) 699–54-97, fax.: (56) 699–54-99
       e‑mail: iwona.jaraczewska@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Szkoleń
     • Starszy Spec­jal­ista
      Justy­na Urbanow­icz
      ul. Włocławska 167, p. 269
      tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Ryszard Lewandows­ki
      ul. Włocławska 167, p. 246
      tel.: (56) 699–54-88, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: ryszard.lewandowski@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Pro­jek­tów
     • Starszy Spec­jal­ista
      Joan­na Kapelaty
      ul. Włocławska 167, p. 246
      tel.: (56) 699–54-89, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: joanna.kapelaty@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Piotr Józe­fi­ak
      ul. Włocławska 167, p. 252
      tel.: (56) 699–55-05, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Mag­dale­na Maciejew­s­ka
      ul. Włocławska 167, p. 270
      tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: magdalena.maciejewska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Anna Kro­plews­ka
      ul. Włocławska 167, p. 269
      tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: anna.kroplewska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Ewa Gross
      ul. Włocławska 167, p. 269
      tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: ewa.gross@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Mał­gorza­ta Kor­nand
      ul. Włocławska 167, p. 270
      tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Joan­na Raczkows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 270
      tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Karoli­na Przy­bysz
      ul. Włocławska 167, p. 270
      tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: karolina.przybysz@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
    Dyrek­tor
    Tomasz Urbanow­icz
    ul. Włocławska 167, p. 237
    tel.: (56) 699–55-20, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl
    • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
     • Kierown­ik
      Syl­wia Zyg­mont
      ul. Włocławska 167, p. 234
      tel.: (56) 658–89-50, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail:sylwia.zygmont@tarr.org.pl
    • Biuro Enter­prise Europe Net­work
     Kierown­ik
     Lidia Chu­mow­icz
     ul. Włocławska 167, p. 235
     tel.: (56) 699–54-80, fax.: (56) 658–89-51
     e‑mail: lidia.chumowicz@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Mag­dale­na Frank
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 699–54-80, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: magdalena.frank@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Bar­bara Pasi­ut
      ul. Włocławska 167, p. 234
      tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
      e‑mail: barbara.pasiut@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Joan­na Bunikows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 234
      tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
      e‑mail: joanna.bunikowska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Dami­an Wielews­ki
      ul. Włocławska 167, p. 234
      tel.: (56) 699–54-81, fax.: (56) 658–89-51
      e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Katarzy­na Kreft
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: katarzyna.kreft@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Piotr Popielarz
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 699–54-83, fax.: (56) 658–89-51
      e‑mail: piotr.popielarz@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Mirosław Manel­s­ki
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 699–54-83, fax.: (56) 658–89-51
      e‑mail: miroslaw.manelski@tarr.org.pl
   • Samodzielne stanowisko wspiera­nia Zarzą­du
    Starszy Spec­jal­ista
    Łukasz Ozimek
    ul. Włocławska 167
    tel.: (56) 699–54-04, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: lukasz.ozimek@tarr.org.pl
   • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Tele­in­for­maty­cznej
    Kierown­ik
    Kamil Derkows­ki
    ul. Włocławska 167, p. 243
    tel.: (56) 699–54-84, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Krzysztof Niedziela
     ul. Włocławska 167, p. 243
     tel.: (56) 699–54-84, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: krzysztof.niedziela@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 lutego 2017, 11:29
Dokument oglądany: 0 razy