Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 5.06.2017, godz. 08:38)

  • Zarząd
    • Prezes Zarzą­du
      Michał Korolko
      ul. Włocławska 167, p. 225
      tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: michal.korolko@tarr.org.pl
    • Wiceprezes Zarzą­du
      Tomasz Pasikows­ki
      ul. Włocławska 167, p. 225
      tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: tomasz.pasikowski@exea.pl
      • Sekre­tari­at
        ul. Włocławska 167, p. 223
        tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl
        • Kierown­ik
          Rena­ta Wichrows­ka
          ul. Włocławska 167, p. 224
          tel.: (56) 699–55-24, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: renata.wichrowska@tarr.org.pl
        • Asys­tent Zarzą­du, Starszy Spec­jal­ista
          Alic­ja Wój­cik
          ul. Włocławska 167, p. 224
          tel.: (56) 699–55-25, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: alicja.wojcik@tarr.org.pl
        • Starszy Spec­jal­ista
          Ines Gum­na
          ul. Włocławska 167, p. 223
          tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: ines.gumna@tarr.org.pl
        • Asys­tent
          Hon­o­ra­ta Ott-Raczkows­ka
          ul. Włocławska 167, p. 223
          tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: honorata.raczkowska@tarr.org.pl
  • Rad­ca prawny
    • Rad­ca Prawny
      Dar­iusz Oracz
      ul. Włocławska 167, p. 229
      tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: dariusz.oracz@tarr.org.pl
    • Rad­ca Prawny
      Bea­ta Kmieć
      ul. Włocławska 167, p. 229
      tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: beata.kmiec@tarr.org.pl
  • Pełnomoc­nik ds. jakoś­ci
    Janusz Pucek
    ul. Włocławska 167, p. 233
    tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
  • Dzi­ał finan­sowo-księ­gowy
    Dyrek­tor finan­sowy — Główny księ­gowy
    ul. Włocławska 167, p. 226
    tel.: (56) 699–55-23, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: 
    • Sekc­ja finan­sowo-księ­gowa
      Kierown­ik
      Mar­iusz Ruszkiewicz
      ul. Włocławska 167, p. 228
      tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: mariusz.ruszkiewicz@tarr.org.pl
      • Starsza Księ­gowa
        Doro­ta Kem­pińs­ka
        ul. Włocławska 167, p. 228
        tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: dorota.kempinska@tarr.org.pl
      • Starsza Księ­gowa
        Rena­ta Orłows­ka
        ul. Włocławska 167, p. 228
        tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: renata.orlowska@tarr.org.pl
      • Księ­gowa
        Elż­bi­eta Bering
        ul. Włocławska 167, p. 228
        tel.: (56) 699–55-22, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: elzbieta.bering@tarr.org.pl
  • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi
    Dyrek­tor
    Woj­ciech Pio­ntek
    ul. Włocławska 167, p. 200
    tel.: (56) 699–55-02, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: wojciech.piontek@tarr.org.pl
    • Kierown­ik ds. inwest­y­cji i zarządza­nia
      Woj­ciech Górny
      ul. Włocławska 167, p. 200
      tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
      Marzena Bed­nars­ka
      ul. Włocławska 167, p. 200
      tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
      Jolan­ta Patrza­łek
      ul. Włocławska 167, p. 200
      tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: jolanta.patrzalek@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
      Katarzy­na Urbańs­ka
      ul. Włocławska 167, p. 200
      tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl
  • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącej
    Dyrek­tor
    Janusz Pucek
    ul. Włocławska 167, p. 233
    tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 657–14-57
    e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Wdraża­nia
      Kierown­ik Sekcji Wdraża­nia
      Elż­bi­eta Bieńkows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 232
      tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
      e‑mail: elzbieta.bienkowska@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
        Iwona Bobińs­ka
        ul. Włocławska 167, p. 230
        tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 657–72-94
        e‑mail: iwona.bobinska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Jolan­ta Kraśniews­ka
        ul. Włocławska 167, p. 232
        tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
        e‑mail: jolanta.krasniewska@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Kon­trak­tacji i Kon­troli
      Kierown­ik Sekcji Kon­trak­tacji
      Marzena Jas­trzęb­s­ka
      ul. Włocławska 167, p. 232
      tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
      e‑mail: marzena.jastrzebska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Paweł Cho­j­nac­ki
        ul. Włocławska 167, p. 230
        tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 657–14-57
        e‑mail: pawel.chojnacki@tarr.org.pl
  • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Pro­jek­tów
    Dyrek­tor
    Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka
    ul. Włocławska 167, p. 241
    tel.: (56) 699–54-86, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: iwona.cetkowska@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Usług
      Kierown­ik
      Wan­da Gogul­s­ka
      ul. Włocławska 167, p. 252
      tel.: (56) 699–54-91, fax.: (56) 699–54-99
      e‑mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl
      • Punk­ty Kon­sul­ta­cyjne
        • Starszy Spec­jal­ista
          Anna Zaostrow­cew
          ul. Włocławska 167, p. 119
          tel.: (56) 699–54-92, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl
        • Starszy Spec­jal­ista
          Iwona Jaraczews­ka
          ul. Włocławska 167, p. 119
          tel.: (56) 699–54-97, fax.: (56) 699–54-99
          e‑mail: iwona.jaraczewska@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Szkoleń
      • Starszy Spec­jal­ista
        Justy­na Urbanow­icz
        ul. Włocławska 167, p. 269
        tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Ryszard Lewandows­ki
        ul. Włocławska 167, p. 246
        tel.: (56) 699–54-88, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: ryszard.lewandowski@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Pro­jek­tów
      • Starszy Spec­jal­ista
        Joan­na Kapelaty
        ul. Włocławska 167, p. 246
        tel.: (56) 699–54-89, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: joanna.kapelaty@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
        Piotr Józe­fi­ak
        ul. Włocławska 167, p. 252
        tel.: (56) 699–55-05, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
        Mag­dale­na Maciejew­s­ka
        ul. Włocławska 167, p. 270
        tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: magdalena.maciejewska@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
        Anna Kro­plews­ka
        ul. Włocławska 167, p. 269
        tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: anna.kroplewska@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
        Ewa Gross
        ul. Włocławska 167, p. 269
        tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: ewa.gross@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Mał­gorza­ta Kor­nand
        ul. Włocławska 167, p. 270
        tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Joan­na Raczkows­ka
        ul. Włocławska 167, p. 270
        tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Karoli­na Przy­bysz
        ul. Włocławska 167, p. 270
        tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: karolina.przybysz@tarr.org.pl
  • Dzi­ał Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
    Dyrek­tor
    Tomasz Urbanow­icz
    ul. Włocławska 167, p. 237
    tel.: (56) 699–55-20, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl
    • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
      • Kierown­ik
        Syl­wia Zyg­mont
        ul. Włocławska 167, p. 234
        tel.: (56) 658–89-50, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl
    • Biuro Enter­prise Europe Net­work
      Kierown­ik
      Lidia Chu­mow­icz
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 699–54-80, fax.: (56) 658–89-51
      e‑mail: lidia.chumowicz@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
        Mag­dale­na Frank
        ul. Włocławska 167, p. 235
        tel.: (56) 699–54-80, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: magdalena.frank@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Bar­bara Pasi­ut
        ul. Włocławska 167, p. 234
        tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
        e‑mail: barbara.pasiut@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Joan­na Bunikows­ka
        ul. Włocławska 167, p. 234
        tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
        e‑mail: joanna.bunikowska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Dami­an Wielews­ki
        ul. Włocławska 167, p. 234
        tel.: (56) 699–54-81, fax.: (56) 658–89-51
        e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Katarzy­na Kreft
        ul. Włocławska 167, p. 235
        tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 699–54-99
        e‑mail: katarzyna.kreft@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Piotr Popielarz
        ul. Włocławska 167, p. 235
        tel.: (56) 699–54-83, fax.: (56) 658–89-51
        e‑mail: piotr.popielarz@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
        Mirosław Manel­s­ki
        ul. Włocławska 167
        tel.: (56) 699–54-32
        e‑mail: miroslaw.manelski@tarr.org.pl
  • Samodzielne stanowisko wspiera­nia Zarzą­du
    Starszy Spec­jal­ista
    Łukasz Ozimek
    ul. Włocławska 167
    tel.: (56) 699–54-04, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: lukasz.ozimek@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Tele­in­for­maty­cznej
    Kierown­ik
    Kamil Derkows­ki
    ul. Włocławska 167, p. 243
    tel.: (56) 699–54-84, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 5 czerwca 2017, 08:38
Dokument oglądany: 0 razy