Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 17.06.2011, godz. 11:54)

   
 • Zarząd
    
  • Prezes Zarzą­du
   dr inż. Ewa Rybińs­ka
   ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
   tel.: (56) 657–60-78, 657–60-81, fax: 622–28-99
   e‑mail: rybinska@tarr.org.pl
  • Wiceprezes Zarzą­du
   dr Woj­ciech Daniel
   ul. Koperni­ka 4
   tel.: (56) 657–60-78, 657–60-81, wew. 16, fax: 622–28-99
   e‑mail: daniel@tarr.org.pl
    
     
   • Sekre­tari­atul. Koperni­ka 4, p. 6,7
    tel.: (56) 657–60-78, 657–60-81, wew. 11, fax: 622–28-99
    e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl
      
    • Asys­tent Zarzą­du, Spec­jal­ista
     Alic­ja Kozłows­ka
     ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
     tel.: (56) 657–60-78, 622–53-62, 622–45-01, 657–02-03, 657–60-81, wew. 20, fax: 622–28-99
     e‑mail: kozlowska@tarr.org.pl
    • Kierown­ik
     Rena­ta Wichrows­ka
     ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
     tel.: (56) 657–60-78, 657–60-81, wew. 11, fax: 622–28-99
     e‑mail: wichrowska@tarr.org.pl
   • Rad­ca prawny
      
    • Dar­iusz Oracz
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 657–72-91, wew. 124
     e‑mail: oracz@tarr.org.pl
    • Kance­lar­ia Rad­ców Prawnych s.c. M. Deren­darz, B. Deren­darz
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 657–72-91, wew. 124
     e‑mail: derendarz@tarr.org.pl
   • Pełnomoc­nik ds. jakoś­ci
    Janusz Pucek
    ul. Włocławska 167, p. 233
    tel.: (56) 657–14-57, wew. 234, fax: 657–14-57
    e‑mail: pucek@tarr.org.pl
   • Dzi­ał finan­sowo-księ­gowy
    Dyrek­tor finan­sowy — Główny księ­gowy
    Jerzy Czechow­icz
    ul. Koperni­ka 4, p. 9
    tel.: (56) 657–60-78, 657–60-81, wew. 29
    e‑mail: czechowicz@tarr.org.pl
     
      
    • Sekc­ja finan­sowo-księ­gowa
     Kierown­ik
     Mar­iusz Ruszkiewicz
     ul. Koperni­ka 4, p. 9
     tel.: (56) 658–30-24, wew. 13
     e‑mail: ruszkiewicz@tarr.org.pl
      
       
     • Starsza Księ­gowa
      Doro­ta Kem­pińs­ka
      ul. Koperni­ka 4, p. 9
      tel.: (56) 621–05-69, wew. 30
      e‑mail: kempinska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Ines Gum­na
      ul. Koperni­ka 4, p. 10,11
      tel.: (56) 621–05-68, wew. 27
      e‑mail: gumna@tarr.org.pl
     • Księ­gowa
      Elż­bi­eta Bering
      ul. Koperni­ka 4, p. 10,11
      tel.: (56) 621–05-68, wew. 27
      e‑mail: elzbieta.bering@tarr.org.pl
     • Księ­gowa
      Rena­ta Orłows­ka
      ul. Koperni­ka 4, p. 9
      tel.: (56) 658–30-24, wew. 13
      e‑mail: orlowska@tarr.org.pl
    • Samodzielne Stanowisko ds. Anal­iz Finan­sowych
     Starszy Spec­jal­ista
     Wacław Trze­ci­ak
     ul. Koperni­ka 4, p. 10
     tel.: (56) 657–60-78, wew. 33
     e‑mail: trzeciak@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznegoDyrek­tor

    Woj­ciech Pio­ntek, p. 226tel.: (56) 657–77-60, 657–72-93, wew. 760, 240e-mail: piontek@tarr.org.pl

      
    • Asys­tent Dyrek­to­ra Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznegoEweli­na Kaźmier­czak

     ul. Włocławska 167, p. 224tel.: (56) 621–04-21, 621–13-54, 657–72-96, 657–72-97, wew. 227, fax: 654–88-24e-mail: ewelina.kazmierczak@tarr.org.pl

    • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
       
     • Kierown­ikSyl­wia Zyg­mont

      ul. Włocławska 167, p. 269tel.: (56) 657–77-67, wew. 767, fax: 654–88-24 e‑mail: zygmont@tarr.org.pl

   • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi
    Dyrek­tor
    Woj­ciech Pio­ntek, p. 228
    tel.: (56) 657–77-60, 657–72-93, wew. 760, 240
    e‑mail: piontek@tarr.org.pl
     
      
    • Starszy Spec­jal­ista
     Bea­ta Kmieć
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 657–72-91, wew. 124, fax: 657–77-61
     e‑mail: kmiec@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Katarzy­na Urbańs­ka
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 657–72-93, wew. 124, fax: 657–77-61
     e‑mail: urbanska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Marzena Bed­nars­ka
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 657–72-93, wew. 240, fax: 657–77-61
     e‑mail: bednarska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Woj­ciech Górny
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 657–72-93, wew. 240
     e‑mail: gorny@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącejDyrek­tor

    Janusz Pucek

    ul. Włocławska 167, p. 233tel.: (56) 657–14-57, wew. 234, fax: 657–14-57e-mail: pucek@tarr.org.pl

      
    • Sekc­ja Wdraża­niaKierown­ik Sekcji Wdraża­nia

     Elż­bi­eta Bieńkows­ka

     ul. Włocławska 167, p. 232tel.: (56) 657–77-73, wew. 238e-mail: bienkowska@tarr.org.pl

       
     • Starszy Spec­jal­istaAnna Piórkows­ka

      ul. Włocławska 167, p. 230tel.: (56) 657–14-59, wew. 107, fax: 657–72-94e-mail: piorkowska@tarr.org.pl

     • Młod­szy Spec­jal­istaJoan­na Raczkows­ka

      ul. Włocławska 167, p. 230tel.: (56) 657–72-94, wew. 228, fax: 657–72-94 e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl

     • Spec­jal­istaAnna Kro­plews­ka

      ul. Włocławska 167, p. 232tel.: (56) 657–77-74, wew. 244e-mail: kroplewska@tarr.org.pl

     • Starszy Spec­jal­istaIwona Bobińs­ka

      ul. Włocławska 167, p. 230tel.: (56) 657–72-95, wew. 242, fax: 657–72-94e-mail: bobinska@tarr.org.pl

     • Spec­jal­istaDaniel Zduńs­ki

      ul. Włocławska 167, p. 230e-mail: zdunski@tarr.org.pl

     • Młod­szy Spec­jal­istaMał­gorza­ta Kor­nand

      ul. Włocławska 167, p. 230tel.: (56) 657–72-95, wew. 242, fax: 657–72-94e-mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl

     • Młod­szy Spec­jal­istaJolan­ta Kraw­czyk

      ul. Włocławska 167, p. 230tel.: (56) 657–14-59, wew. 107, fax: 657–72-94e-mail: jolanta.krawczyk@tarr.org.pl

    • Sekc­ja Kon­trak­tacjiKierown­ik Sekcji Kon­trak­tacji

     Marzena Jas­trzęb­s­ka

     ul. Włocławska 167, p. 243tel.: (56) 657–14-54, wew. 114, fax: 657–14-54e-mail: jastrzebska@tarr.org.pl

       
     • Starszy Spec­jal­istaJolan­ta Patrza­łek

      ul. Włocławska 167, p. 243tel.: (56) 657–14-54, wew. 114, fax: 657–14-54e-mail: patrzalek@tarr.org.pl

     • Spec­jal­istaKaroli­na Lachow­icz

      ul. Włocławska 167, p. 243tel.: (56) 657–14-54, wew. 114, 110, fax: 657–14-54e-mail: lachowicz@tarr.org.pl

     • Młod­szy Spec­jal­istaEweli­na Jutrows­ka

      ul. Włocławska 167, p. 243tel.: (56) 657–14-54, wew. 114, 110, fax: 657–14-54e-mail: jutrowska@tarr.org.pl

     • Młod­szy Spec­jal­istaSyl­wia Ratyńs­ka

      ul. Włocławska 167, p. 243tel.: (56) 657–14-54, fax: 657–14-54e-mail: sylwia.ratynska@tarr.org.pl

    • Sekc­ja Dużych Pro­jek­tówKierown­ik

     Agniesz­ka Dzię­cioł

     ul. Koperni­ka 4, p. 13,14tel.: (56) 621–08-63, wew. 21e-mail: dzieciol@tarr.org.pl

       
     • Starszy Spec­jal­istaRobert Reit­er

      ul. Koperni­ka 4, p. 13,14tel.: (56) 621–08-63, wew. 21e-mail: reiter@tarr.org.pl

     • Spec­jal­istaMag­dale­na Frank

      ul. Koperni­ka 4, p. 13,14tel.: (56) 621–08-63, wew. 19e-mail: frank@tarr.org.pl

     • Spec­jal­istaMar­lena Wen­cel

      ul. Koperni­ka 4, p. 13,14tel.: (56) 621–08-63, wew. 19e-mail: wencel@tarr.org.pl

     • Spec­jal­istaTomasz Stolińs­ki

      ul. Koperni­ka 4, p. 10,11tel.: (56) 621–08-63, wew. 14e-mail: stolinski@tarr.org.pl

     • Młod­szy Spec­jal­istaAndrzej Pielak

      ul. Koperni­ka 4, p. 31tel.: (56) 657–60-78, wew. 31e-mail: andrzej.pielak@tarr.org.pl

    • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Pro­jek­tówDyrek­tor

     Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka

     ul. Włocławska 167, p. 241tel.: (56) 657–77-70, wew. 770e-mail: cetkowska@tarr.org.pl

       
     • Biuro Enter­prise Europe Net­workKierown­ik

      Tomasz Urbanow­icz

      ul. Włocławska 167, p. 235tel.: (56) 657–14-51, wew. 117, fax: 658–89-51e-mail: urbanowicz@tarr.org.pl

        
      • Starszy Spec­jal­istaEwa Padykuła

       ul. Włocławska 167, p. 235tel.: (56) 657–14-53, wew. 117, fax: 658–89-51e-mail: padykula@tarr.org.pl

      • Spec­jal­istaMag­dale­na Proszkiewicz

       ul. Włocławska 167, p. 234tel.: (56) 657–14-51, wew. 122, fax: 658–89-51e-mail: proszkiewicz@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­istaŁukasz Ozimek

       ul. Koperni­ka 4, p. 31tel.: (56) 657–60-78, wew. 31e-mail: ozimek@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­istaLidia Kroskows­ka

       ul. Włocławska 167, p. 235tel.: (56) 657 14 52, wew. 118e-mail: kroskowska@tarr.org.pl

      • Spec­jal­istaJoan­na Bunikows­ka

       ul. Włocławska 167tel.: (56) 658–89-50, fax: 658–89-50e-mail: bunikowska@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­istaPiotr Szew­czykows­ki

       ul. Włocławska 167, p. 234tel.: (56) 658–89-50, wew. 121, fax: 658–89-51e-mail: piotr.szewczykowski@tarr.org.pl

     • Sekc­ja UsługKierown­ik

      Wan­da Gogul­s­ka

      ul. Włocławska 167, p. 237tel.: (56) 657–33-06, wew. 237, fax: 657–33-06e-mail: gogulska@tarr.org.pl

        
      • Punk­ty Kon­sul­ta­cyjne
         
       • Starszy Spec­jal­istaJoan­na Kapelaty

        ul. Włocławska 167, p. 237tel.: (56) 657–33-06, wew. 237, fax: 657–33-06e-mail: kapelaty@tarr.org.pl

       • Starszy Spec­jal­istaAnna Zaostrow­cew

        ul. Włocławska 167, p. 119tel.: (56) 657–72-90, wew. 260, fax: 657–33-06e-mail: zaostrowcew@tarr.org.pl

       • Starszy Spec­jal­istaIwona Jaraczews­ka

        ul. Włocławska 167, p. 119tel.: (56) 657–72-90, 655–57-65 (infolinia PK), wew. 260e-mail: jaraczewska@tarr.org.pl

       • Spec­jal­istaPaweł Zaręb­s­ki

        Włocławek, ul. Bechiego 2tel.: (54) 232–09-07e‑mail: zarebski@tarr.org.pl

       • Spec­jal­istaMał­gorza­ta Czyn­sz-Zacharek

        ul. Włocławska 167, p. 119tel.: (56) 657–72-90, 655–57-65 (infolinia PK), wew. 260e-mail: zacharek@tarr.org.pl

     • Sekc­ja Szkoleń
        
      • Spec­jal­istaEwa Gross

       ul. Włocławska 167, p. 246tel.: (56) 657–14-58, wew. 118, fax: 651–33-79e-mail: gross@tarr.org.pl

      • Spec­jal­istaKatarzy­na Kreft

       ul. Włocławska 167, p. 245tel.: (56) 651–00-34, 657–77-65, wew. 701, fax: 651–33-79e-mail: kreft@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­istaAgniesz­ka Szczyp­ińs­ka

       ul. Włocławska 167, p. 245tel.: (56) 651–00-34, 657–77-65, wew. 701, fax: 651–33-79e-mail: szczypinska@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­istaAnna Puchal­s­ka

       ul. Włocławska 167, p. 245tel.: (56) 651–00-34, 657–77-65, wew. 701, fax: 651–33-79e-mail: anna.puchalska@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­istaAnna Chałko

       ul. Włocławska 167, p. 245tel.: (56) 657–77-65, 651–00-34, wew. 765, fax: 651–33-79e-mail: chalko@tarr.org.pl

      • Starszy Spec­jal­istaJusty­na Urbanow­icz

       ul. Włocławska 167, p. 246tel.: (56) 657–14-58, wew. 202, fax: 651–33-79e-mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl

      • Spec­jal­istaAni­ta Cech-Gajek

       ul. Włocławska 167, p. 245e-mail: cech@tarr.org.pl

     • Sekc­ja Pro­jek­tów
        
      • Starszy Spec­jal­istaMoni­ka Wydrych

       ul. Włocławska 167, p. 244tel.: (56) 657–77-63, wew. 763e-mail: wydrych@tarr.org.pl

      • Spec­jal­istaBar­bara Pasi­ut

       ul. Włocławska 167, p. 244tel.: (56) 657–77-63, wew. 763e-mail: pasiut@tarr.org.pl

      • Spec­jal­istaRyszard Lewandows­ki

       ul. Włocławska 167, p. 244tel.: (56) 657–77-63, wew. 763e-mail: lewandowski@tarr.org.pl

   • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Tele­in­for­maty­cznej
    Kierown­ik
    Sła­womir Kozłows­ki
    ul. Włocławska 167, p. 101
    tel.: (56) 657–72-99, wew. 262
    e‑mail: kozlowski@tarr.org.pl
     
      
    • Starszy Spec­jal­ista
     Łukasz Gręź­likows­ki
     ul. Włocławska 167, p. 270
     tel.: (56) 657–77-79, wew. 779, fax: 657–72-99
     e‑mail: grezlikowski@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Bogusław Flig
     ul. Włocławska 167, p. 101
     tel.: (56) 657–72-99, wew. 262, fax: 657–72-99
     e‑mail: flig@tarr.org.pl
    • Młod­szy Spec­jal­ista
     Prze­mysław Smul­s­ki
     ul. Włocławska 167, p. 270
     tel.: (56) 657–77-79, wew. 779, fax: 657–72-99
     e‑mail: smulski@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 czerwca 2011, 11:54
Dokument oglądany: 0 razy