Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 15.02.2018, godz. 14:19)

 • Zarząd
  • Prezes Zarzą­du
   Michał Korolko
   ul. Włocławska 167, p. 225
   tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: michal.korolko@tarr.org.pl
  • Wiceprezes Zarzą­du
   Tomasz Pasikows­ki
   ul. Włocławska 167, p. 225
   tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: tomasz.pasikowski@exea.pl
   • Sekre­tari­at
    ul. Włocławska 167, p. 223
    tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl
    • Kierown­ik Sekre­tariatu
     Rena­ta Wichrows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 223
     tel.: (56) 699–55-00, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: renata.wichrowska@tarr.org.pl
    • Asys­tent Zarzą­du, Starszy Spec­jal­ista
     Alic­ja Wój­cik
     ul. Włocławska 167, p. 224
     tel.: (56) 699–55-25, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: alicja.wojcik@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista — Asys­tent Zarzą­du
     Ines Gum­na
     ul. Włocławska 167, p. 224
     tel.: (56) 699–55-24,  fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: ines.gumna@tarr.org.pl
    • Asys­tent
     Hon­o­ra­ta Ott-Raczkows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 223
     tel.: (56) 699–55-00, (56) 699–55-03, fax.: (56) 699–54-99
     e‑mail: honorata.raczkowska@tarr.org.pl
 • Rad­ca prawny
  • Rad­ca Prawny
   Dar­iusz Oracz
   ul. Włocławska 167, p. 241
   tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: dariusz.oracz@tarr.org.pl
  • Rad­ca Prawny
   Bea­ta Kmieć
   ul. Włocławska 167, p. 241
   tel.: (56) 699–54-90, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: beata.kmiec@tarr.org.pl
 • Pełnomoc­nik ds. jakoś­ci
  Janusz Pucek
  ul. Włocławska 167, p. 233
  tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
 • Dzi­ał finan­sowo-księ­gowy
  Dyrek­tor finan­sowy
  Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka
  ul. Włocławska 167, p. 226
  tel.: (56) 699–55-23, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: iwona.cetkowska@tarr.org.pl
  • Sekc­ja finan­sowo-księ­gowa
   Głów­na Księ­gowa
   Mał­gorza­ta Marks
   ul. Włocławska 167, p. 228
   tel.: (56) 699–55-21, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: malgorzata.marks@tarr.org.pl
 • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi
  Dyrek­tor
  Woj­ciech Pio­ntek
  ul. Włocławska 167, p. 200
  tel.: (56) 699–55-02, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: [email]wojciech.piontek@tarr.org.pl
  • Kierown­ik ds. inwest­y­cji i zarządza­nia
   Woj­ciech Górny
   ul. Włocławska 167, p. 200
   tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl
  • Starszy Spec­jal­ista
   Marzena Bed­nars­ka
   ul. Włocławska 167, p. 200
   tel.: (56) 699–54-02, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl
  • Starszy Spec­jal­ista
   Jolan­ta Patrza­łek
   ul. Włocławska 167, p. 200
   tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: jolanta.patrzalek@tarr.org.pl
  • Spec­jal­ista
   Katarzy­na Urbańs­ka
   ul. Włocławska 167, p. 200
   tel.: (56) 699–54-78, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl
 • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącej
  Dyrek­tor
  Janusz Pucek
  ul. Włocławska 167, p. 233
  tel.: (56) 699–54-70, fax.: (56) 657–14-57
  e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Wdraża­nia
   • Starszy Spec­jal­ista
    Elż­bi­eta Wielews­ka
    ul. Włocławska 167, p. 232
    tel.: (56) 699–54-72, fax.: (56) 657–14-57
    e‑mail: elzbieta.wielewska@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Iwona Bobińs­ka
    ul. Włocławska 167, p. 232
    tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–72-94
    e‑mail: iwona.bobinska@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Kon­trak­tacji i Kon­troli
   Kierown­ik Sekcji Kon­trak­tacji
   Marzena Jas­trzęb­s­ka
   ul. Włocławska 167, p. 232
   tel.: (56) 699–54-71, fax.: (56) 657–14-57
   e‑mail: marzena.jastrzebska@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Paweł Cho­j­nac­ki
    ul. Włocławska 167, p. 232
    tel.: (56) 699–54-72, fax.: (56) 657–14-57
    e‑mail: pawel.chojnacki@tarr.org.pl
 • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Pro­jek­tów
  Dyrek­tor
  Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka
  ul. Włocławska 167, p. 226
  tel.: (56) 699–55-23, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: iwona.cetkowska@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Usług
   Kierown­ik
   Wan­da Gogul­s­ka
   ul. Włocławska 167, p. 252
   tel.: (56) 699–54-91, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl
   • Punk­ty Kon­sul­ta­cyjne
  • Sekc­ja Szkoleń
   • Starszy Spec­jal­ista
    Krzysztof Nowakows­ki
    ul. Włocławska 167, p. 246
    tel.: (56) 699–54-89, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: krzysztof.nowakowski@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Karoli­na Konopac­ka
    ul. Włocławska 167, p. 246
    tel.: (56) 699–54-89, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: karolina.konopacka@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Justy­na Urbanow­icz
    ul. Włocławska 167, p. 269
    tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Ryszard Lewandows­ki
    ul. Włocławska 167, p. 246
    tel.: (56) 699–54-88, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: ryszard.lewandowski@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Pro­jek­tów
   • Starszy Spec­jal­ista
    Anna Zaostrow­cew
    ul. Włocławska 167, p. 119
    tel.: (56) 699–54-92, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Iwona Jaraczews­ka
    ul. Włocławska 167, p. 119
    tel.: (56) 699–54-97, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: iwona.jaraczewska@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Joan­na Kapelaty
    ul. Włocławska 167, p. 252
    tel.: (56) 699–54-91, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: joanna.kapelaty@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Mag­dale­na Maciejew­s­ka
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: magdalena.maciejewska@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Anna Kro­plews­ka
    ul. Włocławska 167, p. 269
    tel.: (56) 699–54-48, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: anna.kroplewska@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Mał­gorza­ta Kor­nand
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Joan­na Raczkows­ka
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Karoli­na Przy­bysz
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 699–54-47, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: karolina.przybysz@tarr.org.pl
 • Dzi­ał Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
  Dyrek­tor
  Tomasz Urbanow­icz
  ul. Włocławska 167, p. 237
  tel.: (56) 699–55-20, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl
  • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
   Kierown­ik
   Syl­wia Zyg­mont
   ul. Włocławska 167, p. 230
   tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 699–54-99
   e‑mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl[/email]
   • Starszy Spec­jal­ista
    Ewa Gross
    ul. Włocławska 167, p. 230
    tel.: (56) 699–54-75, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: [email]ewa.gross@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Mag­dale­na Frank
    ul. Włocławska 167, p. 230
    tel.: (56) 699–54–74, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: magdalena.frank@tarr.org.pl[/email]
   • Spec­jal­ista
    Mirosław Manel­s­ki
    ul. Włocławska 167, p. 230
    tel.: (56) 699–54-73, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: [email]miroslaw.manelski@tarr.org.pl
  • Biuro Enter­prise Europe Net­work
   Kierown­ik
   Lidia Chu­mow­icz
   ul. Włocławska 167, p. 235
   tel.: (56) 699–54-80, fax.: (56) 658–89-51
   e‑mail: lidia.chumowicz@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Bar­bara Pasi­ut
    ul. Włocławska 167, p. 234
    tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 658–89-51
    e‑mail: barbara.pasiut@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Dami­an Wielews­ki
    ul. Włocławska 167, p. 234
    tel.: (56) 699–54-81, fax.: (56) 658–89-51
    e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Katarzy­na Kreft
    ul. Włocławska 167, p. 235
    tel.: (56) 699–54-82, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: katarzyna.kreft@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Piotr Popielarz
    ul. Włocławska 167, p. 235
    tel.: (56) 699–54-83, fax.: (56) 658–89-51
    e‑mail: piotr.popielarz@tarr.org.pl[/email]
   • Starszy Spec­jal­ista
    Piotr Józe­fi­ak
    ul. Włocławska 167, p. 252
    tel.: (56) 699–55-05, fax.: (56) 699–54-99
    e‑mail: [email]piotr.jozefiak@tarr.org.pl
 • Samodzielne stanowisko wspiera­nia Zarzą­du
 • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Tele­in­for­maty­cznej
  Kierown­ik
  Kamil Derkows­ki
  ul. Włocławska 167, p. 243
  tel.: (56) 699–54-84, fax.: (56) 699–54-99
  e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 15 lutego 2018, 14:19
Dokument oglądany: 0 razy