Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 2.03.2012, godz. 14:32)

 • Prezes Zarzą­du
  dr inż. Ewa Rybińs­ka
  ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
  tel.: (56) 657–60-78
  , 657–60-81, fax: 622–28-99
  e‑mail: rybinska@tarr.org.pl
 • Wiceprezes Zarzą­du
  dr Woj­ciech Daniel
  ul. Koperni­ka 4
  tel.: (56) 657–60-78
  , 657–60-81, wew. 16, fax: 622–28-99
  e‑mail: daniel@tarr.org.pl
  • Sekre­tari­at
   ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
   tel.: (56) 657–60-78
   , 657–60-81, wew. 11, fax: 622–28-99
   e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl
   • Asys­tent Zarzą­du, Spec­jal­ista
    Alic­ja Kozłows­ka
    ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
    tel.: (56) 657–60-78
    , 622–53-62, 622–45-01, 657–02-03, 657–60-81, wew. 20, fax: 622–28-99
    e‑mail: kozlowska@tarr.org.pl
   • Kierown­ik
    Rena­ta Wichrows­ka
    ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
    tel.: (56) 657–60-78
    , 657–60-81, wew. 11, fax: 622–28-99
    e‑mail: wichrowska@tarr.org.pl
  • Rad­ca prawny
   • Dar­iusz Oracz
    ul. Włocławska 167, p. 229
    tel.: (56) 657–72-91
    , wew. 124
    e‑mail: oracz@tarr.org.pl
   • Kance­lar­ia Rad­ców Prawnych s.c. M. Deren­darz, B. Deren­darz
    ul. Włocławska 167, p. 229
    tel.: (56) 657–72-91
    , wew. 124
    e‑mail: derendarz@tarr.org.pl
  • Pełnomoc­nik ds. jakoś­ci
   Janusz Pucek
   ul. Włocławska 167, p. 233
   tel.: (56) 657–14-57
   , wew. 234, fax: 657–14-57
   e‑mail: pucek@tarr.org.pl
  • Dzi­ał finan­sowo-księ­gowy
   Dyrek­tor finan­sowy — Główny księ­gowy
   Jerzy Czechow­icz
   ul. Koperni­ka 4, p. 9
   tel.: (56) 657–60-78
   , 657–60-81, wew. 29
   e‑mail: czechowicz@tarr.org.pl
   • Sekc­ja finan­sowo-księ­gowa
    Kierown­ik
    Mar­iusz Ruszkiewicz
    ul. Koperni­ka 4, p. 9
    tel.: (56) 658–30-24
    , wew. 13
    e‑mail: ruszkiewicz@tarr.org.pl
    • Starsza Księ­gowa
     Doro­ta Kem­pińs­ka
     ul. Koperni­ka 4, p. 9
     tel.: (56) 658–30-24
     , wew. 30
     e‑mail: kempinska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Ines Gum­na
     ul. Koperni­ka 4, p. 9
     tel.: (56) 658–30-24
     , wew. 27
     e‑mail: gumna@tarr.org.pl
    • Księ­gowa
     Rena­ta Orłows­ka
     ul. Koperni­ka 4, p. 9
     tel.: (56) 658–30-24
     , wew. 13
     e‑mail: orlowska@tarr.org.pl
    • Księ­gowa
     Elż­bi­eta Bering
     ul. Koperni­ka 4, p. 9
     tel.: (56) 658–30-24
     , wew. 27
     e‑mail: elzbieta.bering@tarr.org.pl
   • Samodzielne Stanowisko ds. Anal­iz Finan­sowych
    Starszy Spec­jal­ista
    Wacław Trze­ci­ak
    ul. Koperni­ka 4, p. 10
    tel.: (56) 657–60-78
    , wew. 33
    e‑mail: trzeciak@tarr.org.pl
  • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi
   Dyrek­tor
   Woj­ciech Pio­ntek
   ul. Włocławska 167, p. 226
   tel.: (56) 657–33-06
   , wew. 217
   e‑mail: piontek@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Bea­ta Kmieć
    ul. Włocławska 167, p. 229
    tel.: (56) 657–72-91
    , wew. 124, fax: 657–77-61
    e‑mail: kmiec@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Katarzy­na Urbańs­ka
    ul. Włocławska 167, p. 228
    tel.: (56) 657–33-06
    , wew. 402, fax: 657–77-61
    e‑mail: urbanska@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Marzena Bed­nars­ka
    ul. Włocławska 167, p. 228
    tel.: (56) 657–33-06
    , wew. 402, fax: 657–77-61
    e‑mail: bednarska@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Woj­ciech Górny
    ul. Włocławska 167, p. 228
    tel.: (56) 657–33-06
    , wew. 402
    e‑mail: gorny@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Tele­in­for­maty­cznej
   Kierown­ik
   Sła­womir Kozłows­ki
   ul. Włocławska 167, p. 101
   tel.: (56) 657–72-99
   , wew. 262
   e‑mail: kozlowski@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Łukasz Gręź­likows­ki
    ul. Włocławska 167, p. 268
    tel.: (56) 657–33-07
    , wew. 401, fax: 657–77-79
    e‑mail: grezlikowski@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Bogusław Flig
    ul. Włocławska 167, p. 101
    tel.: (56) 657–72-99
    , wew. 262
    e‑mail: flig@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Anna Puchal­s­ka
    ul. Włocławska 167, p. 268
    tel.: (56) 657–33-07
    , wew. 401, fax: 657–77-79
    e‑mail: anna.puchalska@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Prze­mysław Smul­s­ki
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 657–77-79
    , wew. 779, fax: 657–77-79
    e‑mail: smulski@tarr.org.pl
   • Młod­szy Spec­jal­ista
    Krzysztof Niedziela
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 657–77-79
    , wew. 779, fax: 657–77-79
    e‑mail: krzysztof.niedziela@tarr.org.pl
   • Młod­szy Spec­jal­ista
    Kamil Derkows­ki
    ul. Włocławska 167, p. 270
    tel.: (56) 657–77-79
    , wew. 779, fax: 657–77-79
    e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl
  • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącej
   Dyrek­tor
   Janusz Pucek
   ul. Włocławska 167, p. 233
   tel.: (56) 657–14-57
   , wew. 234, fax: 657–14-57
   e‑mail: pucek@tarr.org.pl
   • Sekc­ja Wdraża­nia
    Kierown­ik Sekcji Wdraża­nia
    Elż­bi­eta Bieńkows­ka
    ul. Włocławska 167, p. 232
    tel.: (56) 657–77-73
    , wew. 238
    e‑mail: bienkowska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Anna Piórkows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 230
     tel.: (56) 657–14-59
     , wew. 107, fax: 657–14-59
     e‑mail: piorkowska@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Joan­na Raczkows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 244
     tel.: (56) 657–77-63
     , wew. 763, fax: 657–77-65
     e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Anna Kro­plews­ka
     ul. Włocławska 167, p. 230
     tel.: (56) 657–72-94
     , wew. 228, fax: 657–72-94
     e‑mail: kroplewska@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Mał­gorza­ta Czyn­sz-Zacharek
     ul. Włocławska 167, p. 244
     tel.: (56) 657–77-63
     , wew. 763, fax: 657–77-65
     e‑mail: zacharek@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Iwona Bobińs­ka
     ul. Włocławska 167, p. 230
     tel.: (56) 657–72-95
     , wew. 242, fax: 657–72-94
     e‑mail: bobinska@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Daniel Zduńs­ki
     ul. Włocławska 167, p. 230
     tel.: (56) 657–14-59
     , wew. 107
     e‑mail: zdunski@tarr.org.pl
    • Młod­szy Spec­jal­ista
     Mał­gorza­ta Kor­nand
     ul. Włocławska 167, p. 230
     tel.: (56) 657–72-95
     , wew. 242, fax: 657–72-94
     e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl
    • Młod­szy Spec­jal­ista
     Jolan­ta Kraw­czyk
     ul. Włocławska 167, p. 232
     tel.: (56) 657–77-73
     , wew. 238
     e‑mail: jolanta.krawczyk@tarr.org.pl
    • Młod­szy Spec­jal­ista
     Alic­ja Dra­ganek-Szy­mańs­ka
     ul. Włocławska 167, p. 230
     tel.: (56) 657–72-94
     , wew. 228, fax: 657–72-94
     e‑mail: alicja.draganek@tarr.org.pl
   • Sekc­ja Kon­trak­tacji
    Kierown­ik Sekcji Kon­trak­tacji
    Marzena Jas­trzęb­s­ka
    ul. Włocławska 167, p. 243
    tel.: (56) 657–14-54
    , wew. 110, fax: 657–14-54
    e‑mail: jastrzebska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Jolan­ta Patrza­łek
     ul. Włocławska 167, p. 244
     tel.: (56) 657–77-63
     , wew. 763, fax: 657–77-65
     e‑mail: patrzalek@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Karoli­na Przy­bysz
     ul. Włocławska 167, p. 243
     tel.: (56) 657–14-54
     , wew. 110, fax: 657–14-54
     e‑mail: karolina.przybysz@tarr.org.pl
    • Młod­szy Spec­jal­ista
     Eweli­na Jutrows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 243
     tel.: (56) 657–14-54
     , wew. 114, 110, fax: 657–14-54
     e‑mail: jutrowska@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Ani­ta Cech-Gajek
     ul. Włocławska 167, p. 243
     tel.: (56) 657–14-54
     , wew. 110, fax: 657–14–54
     e‑mail: cech@tarr.org.pl
    • Młod­szy Spec­jal­ista
     Syl­wia Ratyńs­ka
     ul. Włocławska 167, p. 243
     tel.: (56) 657–14-54
     , wew. 110, fax: 657–14-54
     e‑mail: sylwia.ratynska@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Dami­an Wielews­ki
     ul. Włocławska 167, p. 244
     tel.: (56) 657–77-63
     , wew. 763, fax: 657–77-65
     e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl
  • Sekc­ja Dużych Pro­jek­tów
   Kierown­ik
   Agniesz­ka Dzię­cioł
   ul. Koperni­ka 4, p. 13,14
   tel.: (56) 621–08-63
   , wew. 21
   e‑mail: dzieciol@tarr.org.pl
   • Starszy Spec­jal­ista
    Robert Reit­er
    ul. Koperni­ka 4, p. 13,14
    tel.: (56) 621–08-63
    , wew. 21
    e‑mail: reiter@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Mag­dale­na Frank
    ul. Koperni­ka 4, p. 13,14
    tel.: (56) 621–08-63
    , wew. 19
    e‑mail: frank@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Mar­lena Wen­cel
    ul. Koperni­ka 4, p. 13,14
    tel.: (56) 621–08-63
    , wew. 19
    e‑mail: wencel@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Tomasz Stolińs­ki
    ul. Koperni­ka 4, p. 10,11
    tel.: (56) 621–08-63
    , wew. 34
    e‑mail: stolinski@tarr.org.pl
   • Młod­szy Spec­jal­ista
    Andrzej Pielak
    ul. Koperni­ka 4, p. 31
    tel.: (56) 657–60-78
    , wew. 14
    e‑mail: andrzej.pielak@tarr.org.pl
  • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Pro­jek­tów
   Dyrek­tor
   Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka
   ul. Włocławska 167, p. 241
   tel.: (56) 657–77-70
   , wew. 770
   e‑mail: cetkowska@tarr.org.pl
   • Biuro Enter­prise Europe Net­work
    Kierown­ik
    Tomasz Urbanow­icz
    ul. Włocławska 167, p. 235
    tel.: (56) 657–14-53
    , wew. 117, fax: 658–89-51
    e‑mail: urbanowicz@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Bar­bara Pasi­ut
     ul. Włocławska 167, p. 235
     tel.: (56) 657–14-53
     , wew. 117, fax: 658–89-51
     e‑mail: pasiut@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Lidia Chu­mow­icz
     ul. Włocławska 167, p. 235
     tel.: (56) 657 14 52
     , wew. 118, fax: 658–89-51
     e‑mail: lidia.chumowicz@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Joan­na Bunikows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 234
     tel.: (56) 658–89-50
     , wew. 121, fax: 658–89-51
     e‑mail: bunikowska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Piotr Szew­czykows­ki
     ul. Włocławska 167, p. 234
     tel.: (56) 657–14-51
     , wew. 121, fax: 658–89-51
     e‑mail: piotr.szewczykowski@tarr.org.pl
   • Sekc­ja Usług
    Kierown­ik
    Wan­da Gogul­s­ka
    ul. Włocławska 167, p. 245
    tel.: (56) 657–14-50
    , wew. 202
    e‑mail: gogulska@tarr.org.pl
    • Punk­ty Kon­sul­ta­cyjne
     • Starszy Spec­jal­ista
      Joan­na Kapelaty
      ul. Włocławska 167, p. 237
      tel.: (56) 657–72-93
      , wew. 237, fax: 657–72-93
      e‑mail: kapelaty@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Anna Chałko
      ul. Włocławska 167, p. 237
      tel.: (56) 657–72-93
      , wew. 237, fax: 657–72-93
      e‑mail: chalko@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Anna Zaostrow­cew
      ul. Włocławska 167, p. 119
      tel.: (56) 657–72-90
      , wew. 260, fax: 657–33-06
      e‑mail: zaostrowcew@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Moni­ka Wydrych
      ul. Włocławska 167, p. 237
      tel.: (56) 657–72-93
      , wew. 237, fax: 657–72-93
      e‑mail: wydrych@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Iwona Jaraczews­ka
      ul. Włocławska 167, p. 119
      tel.: (56) 657–72-90
      , 655–57-65 (infolinia PK), wew. 260
      e‑mail: jaraczewska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Paweł Zaręb­s­ki
      Włocławek, ul. Bechiego 2
      tel.: (54) 232–09-07

      e‑mail: zarebski@tarr.org.pl
   • Sekc­ja Szkoleń
    • Spec­jal­ista
     Ewa Gross
     ul. Włocławska 167, p. 246
     tel.: (56) 657–14-58
     , wew. 108,112
     e‑mail: gross@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Agniesz­ka Szczyp­ińs­ka
     ul. Włocławska 167, p. 245
     tel.: (56) 651–00-34
     , 651–00-34, wew. 701
     e‑mail: szczypinska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Justy­na Urbanow­icz
     ul. Włocławska 167, p. 246
     tel.: (56) 657–14-58
     , wew. 108,112
     e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Ryszard Lewandows­ki
     ul. Włocławska 167, p. 246
     tel.: (56) 657–14-58
     , wew. 112,108
     e‑mail: lewandowski@tarr.org.pl
   • Sekc­ja Pro­jek­tów
    • Spec­jal­ista
     Katarzy­na Kreft
     ul. Włocławska 167, p. 269
     tel.: (56) 657–77-67
     , wew. 767, fax: 654–88-24
     e‑mail: kreft@tarr.org.pl
  • Samodzielne stanowisko wspiera­nia Zarzą­du
   Starszy Spec­jal­ista
   Łukasz Ozimek
   ul. Koperni­ka 4, p. 31
   tel.: (56) 657–60-78
   , wew. 31
   e‑mail: ozimek@tarr.org.pl
  • Dzi­ał Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
   Dyrek­tor
   Woj­ciech Pio­ntek, p. 226
   tel.: (56) 621–04-21
   , 621–13-54, 657–72-96, 657–72-97, wew. 227, fax: 654–88-24
   e‑mail: piontek@tarr.org.pl
   • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
    • Kierown­ik
     Syl­wia Zyg­mont
     ul. Włocławska 167, p. 269
     tel.: (56) 657–77-67
     , wew. 767, fax: 654–88-24
     e‑mail: zygmont@tarr.org.pl
   • Asys­tent Dyrek­to­ra Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
    Eweli­na Kaźmier­czak
    ul. Włocławska 167, p. 224
    tel.: (56) 621–04-21
    , 621–13-54, 657–72-96, 657–72-97, wew. 227, fax: 654–88-24
    e‑mail: ewelina.kazmierczak@tarr.org.pl
   • Spec­jal­ista
    Prze­mysław Kem­pczyńs­ki
    ul. Włocławska 167, p. 229
    tel.: (56) 657–72-91
    , wew. 124, fax: 657–77-61
    e‑mail: przemyslaw.kempczynski@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 2 marca 2012, 14:32
Dokument oglądany: 0 razy