Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 5.10.2012, godz. 15:43)

 • Zarząd
  • Prezes Zarzą­du
   dr inż. Ewa Rybińs­ka
   ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
   tel.: (56) 657–60-78
   , 657–60-81, fax: 622–28-99
   e‑mail: ewa.rybinska@tarr.org.pl
  • Wiceprezes Zarzą­du
   dr Woj­ciech Daniel
   ul. Koperni­ka 4
   tel.: (56) 657–60-78
   , 657–60-81, wew. 16, fax: 622–28-99
   e‑mail: wojciech.daniel@tarr.org.pl
   • Sekre­tari­at

    ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
    tel.: (56) 657–60-78
    , 657–60-81, wew. 11, fax: 622–28-99
    e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl

    • Asys­tent Zarzą­du, Spec­jal­ista
     Alic­ja Kozłows­ka
     ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
     tel.: (56) 657–60-78
     , 622–53-62, 622–45-01, 657–02-03, 657–60-81, wew. 20, fax: 622–28-99
     e‑mail: alicja.kozlowska@tarr.org.pl
    • Kierown­ik
     Rena­ta Wichrows­ka
     ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
     tel.: (56) 657–60-78
     , 657–60-81, wew. 11, fax: 622–28-99
     e‑mail: renata.wichrowska@tarr.org.pl
   • Rad­ca prawny
    • Dar­iusz Oracz
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 657–72-91
     , wew. 124
     e‑mail: dariusz.oracz@tarr.org.pl
    • Kance­lar­ia Rad­ców Prawnych s.c. M. Deren­darz, B. Deren­darz
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 657–72-91
     , wew. 124
     e‑mail: bronislaw.derendarz@tarr.org.pl
   • Pełnomoc­nik ds. jakoś­ci
    Janusz Pucek
    ul. Włocławska 167, p. 233
    tel.: (56) 657–14-57
    , wew. 234, fax: 657–14-57
    e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
   • Dzi­ał finan­sowo-księ­gowy
    Dyrek­tor finan­sowy — Główny księ­gowy
    Jerzy Czechow­icz
    ul. Koperni­ka 4, p. 9
    tel.: (56) 657–60-78
    , 657–60-81, wew. 29
    e‑mail: jerzy.czechowicz@tarr.org.pl
    • Sekc­ja finan­sowo-księ­gowa
     Kierown­ik
     Mar­iusz Ruszkiewicz
     ul. Koperni­ka 4, p. 9
     tel.: (56) 658–30-24
     , wew. 13
     e‑mail: mariusz.ruszkiewicz@tarr.org.pl
    • Samodzielne Stanowisko ds. Anal­iz Finan­sowych
     Starszy Spec­jal­ista
     Wacław Trze­ci­ak
     ul. Koperni­ka 4, p. 10
     tel.: (56) 657–60-78
     , wew. 33
     e‑mail: waclaw.trzeciak@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi
    Dyrek­tor
    Woj­ciech Pio­ntek
    ul. Włocławska 167, p. 226
    tel.: (56) 657–33-06
    , wew. 217
    e‑mail: wojciech.piontek@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Bea­ta Kmieć
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 657–72-91
     , wew. 124, fax: 657–77-61
     e‑mail: beata.kmiec@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Katarzy­na Urbańs­ka
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 657–33-06
     , wew. 402, fax: 657–77-61
     e‑mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Marzena Bed­nars­ka
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 657–33-06
     , wew. 402, fax: 657–77-61
     e‑mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Woj­ciech Górny
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 657–33-06
     , wew. 402
     e‑mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl
   • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Tele­in­for­maty­cznej
    Kierown­ik
    Sła­womir Kozłows­ki
    ul. Włocławska 167, p. 101
    tel.: (56) 657–72-99
    , wew. 262
    e‑mail: slawomir.kozlowski@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Łukasz Gręź­likows­ki
     ul. Włocławska 167, p. 268
     tel.: (56) 657–33-07
     , wew. 401, fax: 657–77-79
     e‑mail: lukasz.grezlikowski@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Bogusław Flig
     ul. Włocławska 167, p. 101
     tel.: (56) 657–72-99
     , wew. 262
     e‑mail: boguslaw.flig@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Anna Puchal­s­ka
     ul. Włocławska 167, p. 268
     tel.: (56) 657–33-07
     , wew. 401, fax: 657–77-79
     e‑mail: anna.puchalska@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Prze­mysław Smul­s­ki
     ul. Włocławska 167, p. 270
     tel.: (56) 657–77-79
     , wew. 779, fax: 657–77-79
     e‑mail: przemyslaw.smulski@tarr.org.pl
    • Młod­szy Spec­jal­ista
     Krzysztof Niedziela
     ul. Włocławska 167, p. 270
     tel.: (56) 657–77-79
     , wew. 779, fax: 657–77-79
     e‑mail: krzysztof.niedziela@tarr.org.pl
    • Młod­szy Spec­jal­ista
     Kamil Derkows­ki
     ul. Włocławska 167, p. 270
     tel.: (56) 657–77-79
     , wew. 779, fax: 657–77-79
     e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącej
    Dyrek­tor
    Janusz Pucek
    ul. Włocławska 167, p. 233
    tel.: (56) 657–14-57
    , wew. 234, fax: 657–14-57
    e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Wdraża­nia
     Kierown­ik Sekcji Wdraża­nia
     Elż­bi­eta Bieńkows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 232
     tel.: (56) 657–77-73
     , wew. 238
     e‑mail: elzbieta.bienkowska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Ines Gum­na
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 657–72-94
      , wew. 228, fax: 657–72-94
      e‑mail: ines.gumna@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Anna Piórkows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 657–14-59
      , wew. 107, fax: 657–14-59
      e‑mail: anna.piorkowska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Mar­lena Wen­cel
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 657–72-95
      , wew. 228, fax: 657–72-94
      e‑mail: marlena.wencel@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Tomasz Stolińs­ki
      ul. Włocławska 167, p. 232
      tel.: (56) 657–77-74
      , wew. 244, fax: 657–77-74
      e‑mail: tomasz.stolinski@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Joan­na Raczkows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 244
      tel.: (56) 657–77-63
      , wew. 763, fax: 657–77-65
      e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Anna Kro­plews­ka
      ul. Włocławska 167, p. 245
      tel.: (56) 651–00-34
      , wew. 701, fax: 651–00-34
      e‑mail: anna.kroplewska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Mał­gorza­ta Czyn­sz-Zacharek
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 657–72-94
      , wew. 228, fax: 657–72-94
      e‑mail: malgorzata.zacharek@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Iwona Bobińs­ka
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 657–72-95
      , wew. 242, fax: 657–72-94
      e‑mail: iwona.bobinska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Daniel Zduńs­ki
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 657–14-59
      , wew. 107
      e‑mail: daniel.zdunski@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Mał­gorza­ta Kor­nand
      ul. Włocławska 167, p. 245
      tel.: (56) 651–00-34
      , wew. 701 , fax: 651–00-34
      e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Jolan­ta Kraśniews­ka
      ul. Włocławska 167, p. 232
      tel.: (56) 657–77-73
      , wew. 238
      e‑mail: jolanta.krasniewska@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Alic­ja Dra­ganek-Szy­mańs­ka
      ul. Włocławska 167, p. 245
      tel.: (56) 651–00-34
      , wew. 701, fax: 651–00-34
      e‑mail: alicja.draganek@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Kon­trak­tacji
     Kierown­ik Sekcji Kon­trak­tacji
     Marzena Jas­trzęb­s­ka
     ul. Włocławska 167, p. 243
     tel.: (56) 657–14-54
     , wew. 110, fax: 657–14-54
     e‑mail: marzena.jastrzebska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Jolan­ta Patrza­łek
      ul. Włocławska 167, p. 244
      tel.: (56) 657–77-63
      , wew. 763, fax: 657–77-65
      e‑mail: jolanta.patrzalek@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Karoli­na Przy­bysz
      ul. Włocławska 167, p. 243
      tel.: (56) 657–14-54
      , wew. 110, fax: 657–14-54
      e‑mail: karolina.przybysz@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Andrzej Pielak
      ul. Włocławska 167, p. 243
      tel.: (56) 657–14-54
      , wew. 110
      e‑mail: andrzej.pielak@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Syl­wia Ratyńs­ka
      ul. Włocławska 167, p. 243
      tel.: (56) 657–14-54
      , wew. 110, fax: 657–14-54
      e‑mail: sylwia.ratynska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Dami­an Wielews­ki
      ul. Włocławska 167, p. 244
      tel.: (56) 657–77-63
      , wew. 763, fax: 657–77-65
      e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Mag­dale­na Maciejew­s­ka
      ul. Włocławska 167, p. 243
      tel.: (56) 657–14-54

      e‑mail: magdalena.maciejewska@tarr.org.pl
   • Sekc­ja Dużych Pro­jek­tów
    Kierown­ik
    Agniesz­ka Dzię­cioł
    ul. Koperni­ka 4, p. 13,14
    tel.: (56) 621–08-63
    , wew. 21
    e‑mail: agnieszka.dzieciol@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Robert Reit­er
     ul. Koperni­ka 4, p. 13,14
     tel.: (56) 621–08-63
     , wew. 21
     e‑mail: robert.reiter@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Pro­jek­tów
    Dyrek­tor
    Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka
    ul. Włocławska 167, p. 241
    tel.: (56) 657–77-70
    , wew. 770
    e‑mail: iwona.cetkowska@tarr.org.pl
    • Biuro Enter­prise Europe Net­work
     Kierown­ik
     Tomasz Urbanow­icz
     ul. Włocławska 167, p. 235
     tel.: (56) 657–14-53
     , wew. 117, fax: 658–89-51
     e‑mail: tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Mag­dale­na Frank
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 657–14-52
      , wew. 118
      e‑mail: magdalena.frank@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Bar­bara Pasi­ut
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 657–14-53
      , wew. 117, fax: 658–89-51
      e‑mail: barbara.pasiut@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Lidia Chu­mow­icz
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 657 14 52
      , wew. 118, fax: 658–89-51
      e‑mail: lidia.chumowicz@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Joan­na Bunikows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 234
      tel.: (56) 658–89-50
      , wew. 121, fax: 658–89-51
      e‑mail: joanna.bunikowska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      dr Piotr Szew­czykows­ki
      ul. Włocławska 167, p. 234
      tel.: (56) 657–14-51
      , wew. 121, fax: 658–89-51
      e‑mail: piotr.szewczykowski@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Usług
     Kierown­ik
     Wan­da Gogul­s­ka
     ul. Włocławska 167, p. 269
     tel.: (56) 657–77-67
     , wew. 767, fax: 654–88-24
     e‑mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl
     • Punk­ty Konsultacyjne
      • Starszy Spec­jal­ista
       Joan­na Kapelaty
       ul. Włocławska 167, p. 237
       tel.: (56) 657–72-93
       , wew. 237, fax: 657–72-93
       e‑mail: joanna.kapelaty@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Anna Chałko
       ul. Włocławska 167, p. 237
       tel.: (56) 657–72-93
       , wew. 237, fax: 657–72-93
       e‑mail: anna.chalko@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Anna Zaostrow­cew
       ul. Włocławska 167, p. 119
       tel.: (56) 657–72-90
       , wew. 260, fax: 657–33-06
       e‑mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Moni­ka Wydrych
       ul. Włocławska 167, p. 237
       tel.: (56) 657–72-93
       , wew. 237, fax: 657–72-93
       e‑mail: monika.wydrych@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Iwona Jaraczews­ka
       ul. Włocławska 167, p. 119
       tel.: (56) 657–72-90
       , 655–57-65 (infolinia PK), wew. 260
       e‑mail: iwona.jaraczewska@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Paweł Zaręb­s­ki
       Włocławek, ul. Bechiego 2
       tel.: (54) 232–09-07

       e‑mail: pawel.zarebski@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Szkoleń
     • Spec­jal­ista
      Ewa Gross
      ul. Włocławska 167, p. 246
      tel.: (56) 657–14-58
      , wew. 108,112
      e‑mail: ewa.gross@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Justy­na Urbanow­icz
      ul. Włocławska 167, p. 246
      tel.: (56) 657–14-58
      , wew. 108,112
      e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Ryszard Lewandows­ki
      ul. Włocławska 167, p. 246
      tel.: (56) 657–14-58
      , wew. 112,108
      e‑mail: ryszard.lewandowski@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Projektów
     • Spec­jal­ista
      Katarzy­na Kreft
      ul. Włocławska 167, p. 269
      tel.: (56) 657–77-67
      , wew. 767, fax: 654–88-24
      e‑mail: katarzyna.kreft@tarr.org.pl
   • Samodzielne stanowisko wspiera­nia Zarzą­du
    Starszy Spec­jal­ista
    Łukasz Ozimek
    ul. Koperni­ka 4, p. 31
    tel.: (56) 657–60-78
    , wew. 31
    e‑mail: lukasz.ozimek@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
    Dyrek­tor
    Woj­ciech Pio­ntek, p. 226
    tel.: (56) 621–04-21
    , 621–13-54, 657–72-96, 657–72-97, wew. 227, fax: 654–88-24
    e‑mail: piontek@tarr.org.pl
    • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Technologicznego
     • Kierown­ik
      Syl­wia Zyg­mont
      ul. Włocławska 167, p. 269
      tel.: (56) 657–77-67
      , wew. 767, fax: 654–88-24
      e‑mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl
    • Asys­tent Dyrek­to­ra Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
     Eweli­na Kaźmier­czak
     ul. Włocławska 167, p. 224
     tel.: (56) 621–04-21
     , 621–13-54, 657–72-96, 657–72-97, wew. 227, fax: 654–88-24
     e‑mail: ewelina.kazmierczak@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Prze­mysław Kem­pczyńs­ki
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 657–72-91
     , wew. 124, fax: 657–77-61
     e‑mail: przemyslaw.kempczynski@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 5 października 2012, 15:43
Dokument oglądany: 0 razy