Kadra / kontakt (wersja archiwalna: 13.06.2013, godz. 08:35)

 • Zarząd
  • Prezes Zarzą­du
   dr inż. Ewa Rybińs­ka
   ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
   tel.: (56) 657–60-78
   , 657–60-81, fax: 622–28-99
   e‑mail: ewa.rybinska@tarr.org.pl
  • Wiceprezes Zarzą­du
   dr Woj­ciech Daniel
   ul. Koperni­ka 4
   tel.: (56) 657–60-78
   , 657–60-81, wew. 16, fax: 622–28-99
   e‑mail: wojciech.daniel@tarr.org.pl
   • Sekre­tari­at

    ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
    tel.: (56) 657–60-78
    , 657–60-81, wew. 11, fax: 622–28-99
    e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl

    • Kierown­ik
     Rena­ta Wichrows­ka
     ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
     tel.: (56) 657–60-78
     , 657–60-81, wew. 11, fax: 622–28-99
     e‑mail: renata.wichrowska@tarr.org.pl
    • Asys­tent Zarzą­du, Spec­jal­ista
     Alic­ja Kozłows­ka
     ul. Koperni­ka 4, p. 6,7
     tel.: (56) 657–60-78
     , 622–53-62, 622–45-01, 657–02-03, 657–60-81, wew. 20, fax: 622–28-99
     e‑mail: alicja.kozlowska@tarr.org.pl
   • Rad­ca prawny
    • Rad­ca Prawny
     Bea­ta Kmieć
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 699 54 90
     , wew. 490, fax: 699 54 96
     e‑mail: beata.kmiec@tarr.org.pl
    • Rad­ca Prawny
     Dar­iusz Oracz
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 699 54 90
     , wew. 490, fax: 699 54 96
     e‑mail: dariusz.oracz@tarr.org.pl
    • Kance­lar­ia Rad­ców Prawnych s.c. M. Deren­darz, B. Deren­darz
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 699 54 90
     , wew. 490, fax: 699 54 96
     e‑mail: bronislaw.derendarz@tarr.org.pl
   • Pełnomoc­nik ds. jakoś­ci
    Janusz Pucek
    ul. Włocławska 167, p. 233
    tel.: (56) 699 54 70
    , wew. 470, fax: 699 54 70
    e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
   • Dzi­ał finan­sowo-księ­gowy
    Dyrek­tor finan­sowy — Główny księ­gowy
    Jerzy Czechow­icz
    ul. Koperni­ka 4, p. 9
    tel.: (56) 657–60-78
    , 657–60-81, wew. 29
    e‑mail: jerzy.czechowicz@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Inwest­y­cji i Zarządza­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi
    Dyrek­tor
    Woj­ciech Pio­ntek
    ul. Włocławska 167, p. 226
    tel.: (56) 699 55 02
    , wew. 502
    e‑mail: wojciech.piontek@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Marzena Bed­nars­ka
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 699 54 02
     , wew. 402, fax: 699 54 96
     e‑mail: marzena.bednarska@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Woj­ciech Górny
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 699 54 02
     , wew. 402, fax: 699 54 96
     e‑mail: wojciech.gorny@tarr.org.pl
    • Starszy Spec­jal­ista
     Mag­dale­na Proszkiewicz
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 699 54 02
     , wew. 402, fax: 699 54 96
     e‑mail: magdalena.proszkiewicz@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Katarzy­na Urbańs­ka
     ul. Włocławska 167, p. 228
     tel.: (56) 699 54 02
     , wew. 402, fax: 699 54 96
     e‑mail: katarzyna.urbanska@tarr.org.pl
   • Sekc­ja Infra­struk­tu­ry Tele­in­for­maty­cznej
    Kierown­ik
    Sła­womir Kozłows­ki
    ul. Włocławska 167, p. 101
    tel.: (56) 699 54 85
    , wew. 485
    e‑mail: slawomir.kozlowski@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Krzysztof Niedziela
     ul. Włocławska 167, p. 270
     tel.: (56) 699 54 84
     , wew. 484, fax: 699 54 84
     e‑mail: krzysztof.niedziela@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Kamil Derkows­ki
     ul. Włocławska 167, p. 270
     tel.: (56) 699 54 84
     , wew. 484, fax: 699 54 84
     e‑mail: kamil.derkowski@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Region­al­nej Insty­tucji Finan­su­jącej
    Dyrek­tor
    Janusz Pucek
    ul. Włocławska 167, p. 233
    tel.: (56) 699 54 70
    , wew. 470, fax: 699 54 70
    e‑mail: janusz.pucek@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Wdraża­nia
     Kierown­ik Sekcji Wdraża­nia
     Elż­bi­eta Bieńkows­ka
     ul. Włocławska 167, p. 232
     tel.: (56) 699 54 71
     , wew. 471
     e‑mail: elzbieta.bienkowska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Ines Gum­na
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 699 54 75
      , wew. 475, fax: 657–72-94
      e‑mail: ines.gumna@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Anna Piórkows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 699 54 74
      , wew. 474, fax: 657–14-59
      e‑mail: anna.piorkowska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Mar­lena Wen­cel
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 699 54 73
      , wew. 473, fax: 657–72-94
      e‑mail: marlena.wencel@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Tomasz Stolińs­ki
      ul. Włocławska 167, p. 232
      tel.: (56) 699 54 72
      , wew. 472, fax: 657–77-74
      e‑mail: tomasz.stolinski@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Anna Kro­plews­ka
      ul. Włocławska 167, p. 245
      tel.: (56) 699 54 76
      , wew. 476, fax: 651–00-34
      e‑mail: anna.kroplewska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Iwona Bobińs­ka
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 699 54 75
      , wew. 475, fax: 657–72-94
      e‑mail: iwona.bobinska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Joan­na Raczkows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 244
      tel.: (56) 699 54 75
      , wew. 475, fax: 657–77-65
      e‑mail: joanna.raczkowska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Mał­gorza­ta Czyn­sz-Zacharek
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 699 54 75
      , wew. 475, fax: 657–72-94
      e‑mail: malgorzata.zacharek@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Daniel Zduńs­ki
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 699 54 74
      , wew. 474
      e‑mail: daniel.zdunski@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Mał­gorza­ta Kor­nand
      ul. Włocławska 167, p. 245
      tel.: (56) 699 54 76
      , wew. 476 , fax: 651–00-34
      e‑mail: malgorzata.kornand@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Jolan­ta Kraśniews­ka
      ul. Włocławska 167, p. 232
      tel.: (56) 699 54 72
      , wew. 472
      e‑mail: jolanta.krasniewska@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Alic­ja Dra­ganek-Szy­mańs­ka
      ul. Włocławska 167, p. 245
      tel.: (56) 699 54 76
      , wew. 476, fax: 651–00-34
      e‑mail: alicja.draganek@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Iwona Chmielews­ka
      ul. Włocławska 167, p. 230
      tel.: (56) 699–54-75
      , wew. 475
      e‑mail: iwona.chmielewska@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Kon­trak­tacji
     Kierown­ik Sekcji Kon­trak­tacji
     Marzena Jas­trzęb­s­ka
     ul. Włocławska 167, p. 243
     tel.: (56) 699 54 78
     , wew. 478, fax: 657–14-54
     e‑mail: marzena.jastrzebska@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Jolan­ta Patrza­łek
      ul. Włocławska 167, p. 244
      tel.: (56) 699 54 77
      , wew. 477, fax: 657–77-65
      e‑mail: jolanta.patrzalek@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Mag­dale­na Maciejew­s­ka
      ul. Włocławska 167, p. 243
      tel.: (56) 699 54 79
      , wew. 479
      e‑mail: magdalena.maciejewska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Karoli­na Przy­bysz
      ul. Włocławska 167, p. 243
      tel.: (56) 699 54 77
      , wew. 477, fax: 657–14-54
      e‑mail: karolina.przybysz@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Dami­an Wielews­ki
      ul. Włocławska 167, p. 244
      tel.: (56) 699 54 79
      , wew. 479, fax: 657–77-65
      e‑mail: damian.wielewski@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Andrzej Pielak
      ul. Włocławska 167, p. 243
      tel.: (56) 699 54 79
      , wew. 479
      e‑mail: andrzej.pielak@tarr.org.pl
     • Młod­szy Spec­jal­ista
      Paweł Cho­j­nac­ki
      ul. Włocławska 167, p. 244
      tel.: (56) 699 54 77
      , wew. 477, fax: 657–77-65
      e‑mail: pawel.chojnacki@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Szkoleń, Usług i Pro­jek­tów
    Dyrek­tor
    Iwona Pietruszews­ka-Cetkows­ka
    ul. Włocławska 167, p. 241
    tel.: (56) 699 54 86
    , wew. 486
    e‑mail: iwona.cetkowska@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Usług
     Kierown­ik
     Wan­da Gogul­s­ka
     ul. Włocławska 167, p. 237
     tel.: (56) 699 54 91
     , wew. 491, fax: 654–88-24
     e‑mail: wanda.gogulska@tarr.org.pl
     • Punk­ty Kon­sul­ta­cyjne
      • Starszy Spec­jal­ista
       Joan­na Kapelaty
       ul. Koperni­ka 4
       tel.: (56) 657–60-78
       , 621–08-63, wew. 21, fax: 621–08-63
       e‑mail: joanna.kapelaty@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Anna Zaostrow­cew
       ul. Włocławska 167, p. 119
       tel.: (56) 699 54 92
       , wew. 492, fax: 657–33-06
       e‑mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Moni­ka Wydrych
       ul. Włocławska 167, p. 237
       tel.: (56) 699 54 88
       , wew. 488, fax: 657–72-93
       e‑mail: monika.wydrych@tarr.org.pl
      • Starszy Spec­jal­ista
       Iwona Jaraczews­ka
       ul. Włocławska 167, p. 119
       tel.: (56) 699 54 92
       , 655–57-65 (infolinia PK), wew. 492
       e‑mail: iwona.jaraczewska@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Ewa Gross
       ul. Włocławska 167, p. 246
       tel.: (56) 699 54 88
       , wew. 488
       e‑mail: ewa.gross@tarr.org.pl
      • Spec­jal­ista
       Kari­na Gry­giel
       ul. Włocławska 167, p. 119
       tel.: (56) 699 54 92
       , 655–57–65 (infolinia PK), wew. 492
       e‑mail: karina.grygiel@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Szkoleń
     • Starszy Spec­jal­ista
      Justy­na Urbanow­icz
      ul. Koperni­ka 4
      tel.: (56) 657–60-78
      , 621–08-63, wew. 19, fax: 621–08-63
      e‑mail: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Ryszard Lewandows­ki
      ul. Koperni­ka 4
      tel.: (56) 657–60-78
      , 621–08-63, wew. 19, fax: 621–08-63
      e‑mail: ryszard.lewandowski@tarr.org.pl
    • Sekc­ja Pro­jek­tów
     • Spec­jal­ista
      Katarzy­na Kreft
      ul. Włocławska 167, p. 269
      tel.: (56) 699 54 88
      , wew. 488, fax: 654–88-24
      e‑mail: katarzyna.kreft@tarr.org.pl
   • Samodzielne stanowisko wspiera­nia Zarzą­du
    Starszy Spec­jal­ista
    Łukasz Ozimek
    ul. Koperni­ka 4, p. 31
    tel.: (56) 657–60-78
    , wew. 31
    e‑mail: lukasz.ozimek@tarr.org.pl
   • Dzi­ał Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
    Dyrek­tor
    Tomasz Urbanow­icz
    ul. Włocławska 167, p. 226
    tel.: (56) 699 54 80
    , wew. 480, fax: 654–88-24
    e‑mail: tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl
    • Sekc­ja pro­jek­tów włas­nych Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego
     • Kierown­ik
      Syl­wia Zyg­mont
      ul. Włocławska 167, p. 237
      tel.: (56) 699 54 87
      , wew. 487, fax: 654–88-24
      e‑mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl
    • Biuro Enter­prise Europe Net­work
     Kierown­ik
     Lidia Chu­mow­icz
     ul. Włocławska 167, p. 235
     tel.: (56) 699 54 83
     , wew. 483, fax: 658 89 51
     e‑mail: lidia.chumowicz@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      dr Piotr Szew­czykows­ki
      ul. Włocławska 167, p. 234
      tel.: (56) 699 54 81
      , wew. 481, fax: 658–89-51
      e‑mail: piotr.szewczykowski@tarr.org.pl
     • Starszy Spec­jal­ista
      Mag­dale­na Frank
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 699 54 83
      , wew. 483
      e‑mail: magdalena.frank@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Bar­bara Pasi­ut
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 699 54 81
      , wew. 481, fax: 658–89-51
      e‑mail: barbara.pasiut@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Joan­na Bunikows­ka
      ul. Włocławska 167, p. 234
      tel.: (56) 699 54 81
      , wew. 481, fax: 658–89-51
      e‑mail: joanna.bunikowska@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Piotr Józe­fi­ak
      ul. Włocławska 167, p. 235
      tel.: (56) 699 54 81
      , wew. 481, fax: 658–89-51
      e‑mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl
     • Spec­jal­ista
      Anna Kleszews­ka
      ul. Włocławska 167, p. 234
      tel.: (56) 699 54 82
      , wew. 482
      e‑mail: anna.kleszewska@tarr.org.pl
    • Asys­tent
     Eweli­na Kaźmier­czak
     ul. Włocławska 167, p. 224
     tel.: (56) 699 55 00
     , wew. 500, fax: 654–88-24
     e‑mail: ewelina.kazmierczak@tarr.org.pl
    • Spec­jal­ista
     Prze­mysław Kem­pczyńs­ki
     ul. Włocławska 167, p. 229
     tel.: (56) 699 54 90
     , wew. 490, fax: 699 54 96
     e‑mail: przemyslaw.kempczynski@tarr.org.pl

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 czerwca 2013, 08:35
Dokument oglądany: 0 razy