Misja

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. dzi­ała na rzecz roz­wo­ju gospo­dar­czego regionu kujawsko — pomorskiego, zwraca­jąc szczegól­ną uwagę na potrze­by przed­siębior­ców w pro­ce­sie inte­gracji z Unią Europejską

Podpisał: Alicja KozłowskaOpublikował:
Dokument z dnia: 9 lutego 2009Publikacja dnia: 5 maja 2017, 14:57
Dokument oglądany: 11 905 razy