Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zarządze­nie
Preze­sa Zarządu
Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu
z dnia 15 czer­w­ca 2016 r.


w spraw­ie ustal­e­nia warunk­ów udostęp­ni­a­nia i przekazy­wa­nia infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego w celu ich ponownego wyko­rzys­ta­nia, będą­cych w posi­ada­niu Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu oraz zasad usta­la­nia opłat za ponowne wyko­rzys­tanie infor­ma­cji sek­to­ra publicznego.

Na pod­staw­ie § 13 pkt. 3 Reg­u­laminu Zarzą­du Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w związku z art. 8 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wyko­rzysty­wa­niu infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego (Dz.U. 2016 poz. 352), zarządza się co następuje:

§ 1. Usta­la się warun­ki udostęp­ni­a­nia i przekazy­wa­nia infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego w celu ich ponownego wyko­rzys­ta­nia, będą­cych w posi­ada­niu Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, zwanej dalej TARR S.A., oraz zasad usta­la­nia opłat za ponowne wyko­rzys­tanie infor­ma­cji sek­to­ra publicznego.

§ 2. Dzi­ały, sekc­je i samodzielne stanowiska pra­cy zapew­ni­a­ją dostęp do infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego, zgod­nie z właś­ci­woś­cią wynika­jącą z podzi­ału zadań w Reg­u­laminie Orga­ni­za­cyjnym TARR S.A.

§ 3. Za aktu­al­ność, kom­plet­ność i for­mę udostęp­ni­a­nia infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego odpowiada­ją dyrek­torzy dzi­ałów, kierown­i­cy sekcji i oso­by na samodziel­nych stanowiskach pra­cy zgod­nie z właś­ci­woś­cią wynika­jącą z podzi­ału zadań w Reg­u­laminie Orga­ni­za­cyjnym TARR S.A.

§ 4. Infor­ma­c­je sek­to­ra pub­licznego mogą być udostęp­ni­ane poprzez:

1) zamieszcze­nie na stron­ie pod­miotowej Biule­tynu Infor­ma­cji Pub­licznej TARR S.A.;
2) zamieszcze­nie na stron­ie głównej TARR S.A.: www.tarr.org.pl;
3) udzie­le­nie odpowiedzi na wniosek o ponowne wyko­rzys­tanie infor­ma­cji sek­to­ra publicznego.

§ 5. 1. O ile nie zostały określone odręb­ne warun­ki ponownego wyko­rzysty­wa­nia infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego lub nie zawarto w danym zakre­sie umowy o udzie­le­nie wyłącznego prawa do korzys­ta­nia z infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego, pod­mio­ty wyko­rzys­tu­jące te infor­ma­c­je w celu ich ponownego wyko­rzysty­wa­nia są zobow­iązane do:

1) poin­for­mowa­nia o źró­dle, cza­sie wyt­worzenia i pozyska­nia infor­ma­cji sek­to­ra publicznego,
2) udostęp­ni­a­nia innym użytkown­ikom infor­ma­cji w pier­wot­nie pozyskanej formie,
3) infor­mowa­nia o przetworze­niu infor­ma­cji ponown­ie wykorzystywanej.

2. Powtórne wyko­rzys­tanie infor­ma­cji zawartych w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej TARR S.A., a także na stron­ie głównej TARR S.A. następu­je nieod­płat­nie. Dal­sze udostęp­nie­nie infor­ma­cji w niezmienionej formie przez pod­miot powtórnie je wyko­rzys­tu­ją­cy również następu­je bezpłatnie.

3. Warun­ki ponownego wyko­rzys­ta­nia infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego udostęp­ni­anych na wniosek pod­mio­tu określa się odręb­nie dla każdego wniosku.

4. Udostęp­nie­nie infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego w celu ich ponownego wyko­rzysty­wa­nia następu­je na wniosek w przy­pad­kach, gdy:

1) infor­ma­c­ja nie została udostęp­niona na stronach inter­ne­towych wskazanych w § 4,
2) została udostęp­niona w inny sposób niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warun­ki ponownego wyko­rzysty­wa­nia lub opłaty za ponowne wyko­rzysty­wanie albo nie poin­for­mowano o braku takich warunk­ów lub opłat,
3) będzie wyko­rzysty­wana na warunk­ach innych niż zostały dla tej infor­ma­cji określone,
4) została udostęp­niona lub przekazana na pod­staw­ie innych ustaw określa­ją­cych zasady i tryb dostępu do infor­ma­cji będą­cych infor­ma­c­ja­mi sek­to­ra publicznego.

5. Wniosek może doty­czyć umożli­wienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesię­cy, ponownego wyko­rzysty­wa­nia, w sposób stały i bezpośred­ni w cza­sie rzeczy­wistym, infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego gro­mad­zonych i prze­chowywanych w sys­temie tele­in­for­maty­cznym pod­mio­tu zobowiązanego.

6. Wniosek zaw­iera w szczególności:

1) nazwę pod­mio­tu zobowiązanego;
2) infor­ma­c­je o wniosko­daw­cy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożli­wia­ją­cy dostar­cze­nie odpowiedzi do wniosko­daw­cy albo pełnomoc­ni­ka tego wniosko­daw­cy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego, która będzie ponown­ie wyko­rzysty­wana, a jeżeli jest już udostęp­niona lub przekazana, warun­ki, na jakich ma być ponown­ie wyko­rzysty­wana, oraz źródło udostęp­nienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wyko­rzysty­wa­nia (komer­cyjny albo niekomer­cyjny), w tym określe­nie rodza­ju dzi­ałal­noś­ci, w której infor­ma­c­je sek­to­ra pub­licznego będą ponown­ie wyko­rzysty­wane, w szczegól­noś­ci wskazanie dóbr, pro­duk­tów lub usług;
5) wskazanie formy przy­go­towa­nia infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego, a w przy­pad­ku postaci elek­tron­icznej, także wskazanie for­matu danych;
6) wskazanie sposobu przekaza­nia infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego, o ile nie została udostęp­niona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do infor­ma­cji gro­mad­zonych w sys­temie tele­in­for­maty­cznym, o którym mowa w ust. 5;
7) wskazanie okre­su, przez który pod­miot zobow­iązany będzie umożli­wiał ponowne wyko­rzysty­wanie infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego w sposób stały i bezpośred­ni w cza­sie rzeczy­wistym – w przy­pad­ku wniosku, o którym mowa w ust. 5.

7. Wniosek o ponowne wyko­rzysty­wanie infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego moż­na złożyć w formie doku­men­tu papierowego bądź elek­tron­icznego na adres:

1) Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul Włocławska 167, 87–100 Toruń;
2) e‑mail: sekretariat@tarr.org.pl

8. W przy­pad­ku niespełnienia warunk­ów for­mal­nych wniosku wzy­wa się wniosko­daw­cę do uzu­pełnienia braków, wraz z poucze­niem, że ich nieusunię­cie w ter­minie 7 dni od dnia otrzy­ma­nia wezwa­nia spowodu­je pozostaw­ie­nie wniosku bez rozpoznania.

9. TARR S.A. może nałożyć opłatę za ponowne wyko­rzysty­wanie infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego, jeżeli przy­go­towanie infor­ma­cji pub­licznej w sposób wskazany we wniosku wyma­ga poniesienia dodatkowych kosztów.

10. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, określa­ją dyrek­torzy dzi­ałów, kierown­i­cy sekcji lub oso­by na samodziel­nych stanowiskach pra­cy, odpowiedzial­ni za udostęp­nie­nie infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego. Przy określe­niu wysokoś­ci opłaty uwzględ­nia się wyłącznie rzeczy­wiste i bezpośred­nie kosz­ty przy­go­towa­nia i przekaza­nia infor­ma­cji, w szczegól­noś­ci kosz­ty zakupu mate­ri­ałów eksploat­a­cyjnych niezbęd­nych do właś­ci­wego przy­go­towa­nia infor­ma­cji oraz kosz­ty wysyłki.

11. Wniosek roz­pa­tru­je się bez zbęd­nej zwło­ki, nie później jed­nak niż w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia wniosku. W sprawach szczegól­nie skom­p­likowanych możli­we jest przedłuże­nie załatwienia sprawy do 2 miesię­cy, po zaw­iadomie­niu wniosko­daw­cy o przy­czy­nach opóźnienia w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia wniosku.

12. Po roz­pa­trze­niu wniosku TARR S.A. przekazu­je wnioskodawcy:

1) infor­ma­cję sek­to­ra pub­licznego w celu ponownego wyko­rzys­ta­nia bez określe­nia warunk­ów ponownego wyko­rzys­ta­nia albo
2) ofer­tę zaw­ier­a­jącą infor­ma­cję o wysokoś­ci opłaty za ponowne wyko­rzys­tanie infor­ma­cji lub warunk­ach ponownego wyko­rzys­ta­nia infor­ma­cji albo
3) infor­ma­cję o braku warunk­ów ponownego wyko­rzys­ta­nia w przy­pad­ku posi­ada­nia infor­ma­cji przez wniosko­daw­cę albo
4) infor­ma­cję o odmowie wyraże­nia zgody na ponowne wyko­rzys­tanie informacji.

13. Wniosko­daw­ca, który otrzy­mał ofer­tę może w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia ofer­ty złożyć sprze­ciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zaw­iadomić TARR S.A. o przyję­ciu ofer­ty. Brak zaw­iadomienia o przyję­ciu ofer­ty w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia ofer­ty jest równoz­naczny z wyco­faniem wniosku. W przy­pad­ku otrzy­ma­nia sprze­ci­wu TARR S.A. rozstrzy­ga o warunk­ach ponownego wyko­rzysty­wa­nia lub o wysokoś­ci opłat za ponowne wykorzystywanie.

§ 6. TARR S.A. nie jest zobow­iązana do:

1) tworzenia infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego, ich przetwarza­nia w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wyko­rzysty­wanie oraz sporządza­nia z nich wyciągów, jeżeli spowodu­je to konieczność pod­ję­cia niepro­por­cjon­al­nych dzi­ałań przekracza­ją­cych proste czynności;
2) udostęp­ni­a­nia i przekazy­wa­nia infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego będą­cych w posi­ada­niu Sekcji „Placówka Ksz­tałce­nia Ustaw­icznego Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.”, chy­ba, że podle­ga­ją udostęp­nie­niu w Biule­tynie Infor­ma­cji Publicznej;
3) udostęp­ni­a­nia i przekazy­wa­nia infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego, których udostęp­nie­nie lub przekazanie zostało uza­leżnione od wskaza­nia przez pod­miot intere­su prawnego lub fak­ty­cznego na pod­staw­ie odręb­nych przepisów.

§ 7. 1. Pra­wo do ponownego wyko­rzysty­wa­nia podle­ga ogranicze­niu w zakre­sie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie infor­ma­cji nie­jawnych oraz o ochronie innych tajem­nic usta­wowo chronionych.

2. Pra­wo do ponownego wyko­rzysty­wa­nia podle­ga ogranicze­niu ze wzglę­du na pry­wat­ność oso­by fizy­cznej lub tajem­nicę przed­siębior­cy. Ogranicze­nie to nie doty­czy infor­ma­cji o osobach pełnią­cych funkc­je pub­liczne, mają­cych związek z pełnie­niem tych funkcji, w tym o warunk­ach powierzenia i wykony­wa­nia funkcji, oraz przy­pad­ku gdy oso­ba fizy­cz­na lub przed­siębior­ca rezygnu­ją z przysługu­jącego im prawa.

3. Pra­wo do ponownego wyko­rzysty­wa­nia podle­ga ogranicze­niu w zakre­sie infor­ma­cji będą­cych infor­ma­c­ja­mi sek­to­ra pub­licznego, do których dostęp jest ogranic­zony na pod­staw­ie innych ustaw. Przepis ust. 2 zdanie drugie sto­su­je się odpowiednio.

4. Pra­wo do ponownego wyko­rzysty­wa­nia podle­ga ogranicze­niu w zakre­sie infor­ma­cji sek­to­ra publicznego:

1) których wyt­warzanie przez pod­mio­ty zobow­iązane nie należy do zakre­su ich zadań pub­licznych określonych prawem;
2) pow­iązanych z depozy­ta­mi zna­j­du­ją­cy­mi się w posi­ada­niu pod­mio­tu zobow­iązanego, o ile ich właś­ci­ciele umown­ie wyłączyli możli­wość ich udostęp­ni­a­nia lub przekazy­wa­nia w całoś­ci lub w określonym zakresie;
3) do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozu­mie­niu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o praw­ie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 631, z późn. zm.), prawa do baz danych w rozu­mie­niu przepisów ustawy z dnia 27 lip­ca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 662 i 1238), prawa włas­noś­ci prze­mysłowej w rozu­mie­niu przepisów ustawy z dnia 30 czer­w­ca 2000 r. — Pra­wo włas­noś­ci prze­mysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) lub prawa włas­noś­ci prze­mysłowej podle­ga­jącego ochronie na pod­staw­ie umów między­nar­o­dowych lub przepisów prawa Unii Europe­jskiej, przysługu­ją pod­miotom innym niż pod­mio­ty zobowiązane;

§ 8. TARR S.A. nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za ponowne wyko­rzys­tanie udostęp­nionej lub przekazanej infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego w sposób narusza­ją­cy obow­iązu­jące przepisy prawne, w szczegól­noś­ci dot. ochrony danych osobowych, praw autors­kich i pokrewnych, baz danych. TARR S.A. nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za wyko­rzysty­wanie infor­ma­cji będącej utworem lub bazą danych przez pod­miot ponown­ie wyko­rzys­tu­ją­cy infor­ma­cję w zakre­sie przekracza­ją­cym uprawnienia do wyko­rzys­ta­nia utworu lub bazy danych przysługu­jące TARR S.A.

§ 9. 1. W zakre­sie nieureg­u­lowanym ustawą do decyzji o odmowie wyraże­nia zgody na ponowne wyko­rzysty­wanie infor­ma­cji sek­to­ra pub­licznego oraz do decyzji o warunk­ach ponownego wyko­rzysty­wa­nia lub o wysokoś­ci opłat za ponowne wyko­rzysty­wanie sto­su­je się przepisy ustawy z dnia 14 czer­w­ca 1960 r. – Kodeks postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

2. Do skarg roz­pa­try­wanych w postępowa­ni­ach o ponowne wyko­rzysty­wanie sto­su­je się przepisy ustawy z dnia 30 sierp­nia 2002 r. – Pra­wo o postępowa­niu przed sąda­mi admin­is­tra­cyjny­mi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następu­je w ter­minie 15 dni od dnia otrzy­ma­nia skargi;
2) skargę roz­pa­tru­je się w ter­minie 30 dni od dnia otrzy­ma­nia akt wraz z odpowiedz­ią na skargę.

§ 10. Zarządze­nie wchodzi w życie w dniu 16 czer­w­ca 2016 r.

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 27 lutego 2017, 20:55
Dokument oglądany: 8 908 razy