Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (wersja archiwalna: 10.03.2015, godz. 13:32)

W Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S. A. przyj­mowanie i załatwian­ie spraw odby­wa się zgod­nie z postanowieni­a­mi Instrukcji Kance­laryjnej. Obow­iązu­je dzi­en­nikowy sys­tem kance­laryjny opar­ty na dzi­en­nikach kore­spon­den­cyjnych pism przy­chodzą­cych i dzi­en­nikach kore­spon­den­cyjnych pism wychodzą­cych.

Dzi­en­nik kore­spon­den­cyjny pism przy­chodzą­cych prowadzi Sekre­tari­at zna­j­du­ją­cy się w siedz­i­bie spół­ki, tj.: przy ul. Włocławskiej 167.  Dzi­en­ni­ki pism wychodzą­cych prowadzi sekre­tari­at oraz poszczególne komór­ki orga­ni­za­cyjne dla potrzeb włas­nej kore­spon­dencji.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 10 marca 2015, 13:32
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea