Status prawny spółki (wersja archiwalna: 15.12.2015, godz. 12:48)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA jest spółką akcyjną, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Gospo­dar­czego  do rejestru KRS pod Nr 0000066071, o kap­i­tale zakład­owym w wysokoś­ci 18.810.000,00 zł wpła­conym w całości.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 15 grudnia 2015, 12:48
Dokument oglądany: 0 razy