Status prawny spółki (wersja archiwalna: 8.01.2018, godz. 13:39)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA jest spółką akcyjną, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Gospo­dar­czego  do rejestru KRS pod Nr 0000066071, o kap­i­tale zakład­owym w wysokoś­ci 28.310.000,00 zł wpła­conym w całości.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 stycznia 2018, 13:39
Dokument oglądany: 0 razy