Status prawny spółki (wersja archiwalna: 16.07.2018, godz. 12:14)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA jest spółką akcyjną, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Gospo­dar­czego do rejestru KRS pod Nr 0000066071, o kap­i­tale zakład­owym w wysokoś­ci 32.560.000,00 zł wpła­conym w całości.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 16 lipca 2018, 12:14
Dokument oglądany: 0 razy