Status prawny spółki (wersja archiwalna: 4.07.2012, godz. 11:49)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA jest spółką akcyjną, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Gospo­dar­czego  do rejestru KRS pod Nr 0000066071, o kap­i­tale zakład­owym w wysokoś­ci 18.880.000,00 zł wpła­conym w całości.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 4 lipca 2012, 11:49
Dokument oglądany: 0 razy