Statut Spółki (wersja archiwalna: 13.05.2011, godz. 13:16)

Tekst jed­no­li­ty Statu­tu Spół­ki ustalony na pod­staw­ie Uch­wały nr 13/2010 z dnia 30.06.2010 r. Zwycza­jnego Wal­nego Zgro­madzenia Akcjonar­iuszy.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Fir­ma Spół­ki brz­mi: „Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego — Spół­ka Akcyj­na”. Spół­ka może posługi­wać się nazwą skró­coną w brzmie­niu: „TARR S.A.” oraz wyróż­ni­a­ją­cym ją znakiem graficznym.

W obro­cie zagranicznym Spół­ka może posługi­wać się odpowied­nim tłu­macze­niem dodatku „Spół­ka Akcyj­na” na języ­ki obce.

§ 2.

 1. Siedz­ibą Spół­ki jest mias­to Toruń.
 2. Spół­ka dzi­ała na obszarze Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej oraz za granicą.
 3. Na tere­nie swo­jego dzi­ała­nia Spół­ka może prowadz­ić odd­zi­ały, fil­ie, zakłady i inne placów­ki oraz uczest­niczyć w innych pow­iąza­ni­ach gospo­dar­czych w kra­ju i za granicą, doz­wolonych prawem.

§ 3.

Akcjonar­iusza­mi — Założy­ciela­mi Spół­ki są:

 1. Skarb Państ­wa — Woje­w­o­da Toruńs­ki.
 2. Agenc­ja Roz­wo­ju Prze­mysłu — Spół­ka Akcyj­na” z siedz­ibą w Warsza­w­ie.
 3. Towarzyst­wo Naukowe Orga­ni­za­cji i Kierown­ict­wa” z siedz­ibą w Warsza­w­ie.
 4. Toruńs­ki Klub Tech­ni­ka — spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią” z siedz­ibą w Toruniu.

§ 4.

Czas trwa­nia Spół­ki jest nieogranic­zony.

II. Przed­miot i cel dzi­ała­nia Spół­ki.

§ 5.

 1. Celem Spół­ki jest pode­j­mowanie dzi­ałań na rzecz roz­wo­ju przed­siębior­c­zoś­ci oraz roz­wo­ju gospo­dar­czego kra­ju a zwłaszcza Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego poprzez pod­nosze­nie konkuren­cyjnoś­ci gospo­dar­ki, przy­go­towanie przed­siębiorstw i struk­tur otoczenia biz­ne­sowego do współpra­cy z insty­tuc­ja­mi Unii Europe­jskiej, pomoc w dos­tosowa­niu małych i śred­nich przed­siębiorstw do wymogów rynku europe­jskiego oraz ułatwian­ie im dostępu do nowoczes­nych tech­nologii pro­dukcji i metod zarządza­nia.
 2. Wygospo­darowany zysk net­to, po pom­niejsze­niu o odpisy obow­iązkowe, Spół­ka przez­nacza na cele statu­towe.

§ 6.

Przed­miotem dzi­ała­nia Spół­ki jest:

 1. Real­iza­c­ja pro­jek­tów budowlanych związanych ze wznosze­niem budynków (41.10.Z).
 2. Robo­ty budowlane związane ze wznosze­niem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z).
 3. Dzi­ałal­ność usłu­gowa wspo­ma­ga­ją­ca trans­port lądowy (52.21.Z).
 4. Wydawanie książek (58.11.Z).
 5. Pozostała dzi­ałal­ność wydawnicza (58.19.Z).
 6. Dzi­ałal­ność wydawnicza w zakre­sie pozostałego opro­gramowa­nia (58.29.Z).
 7. Dzi­ałal­ność w zakre­sie teleko­mu­nikacji prze­wodowej (61.10.Z).
 8. Dzi­ałal­ność w zakre­sie teleko­mu­nikacji bezprze­wodowej, z wyłącze­niem teleko­mu­nikacji satelitarnej (61.20.Z).
 9. Dzi­ałal­ność w zakre­sie pozostałej teleko­mu­nikacji (61.90.Z).
 10. Dzi­ałal­ność związana z opro­gramowaniem (62.01.Z).
 11. Dzi­ałal­ność związana z doradztwem w zakre­sie infor­maty­ki (62.02.Z).
 12. Dzi­ałal­ność związana z zarządzaniem urządzeni­a­mi infor­maty­czny­mi (62.03.Z).
 13. Pozostała dzi­ałal­ność usłu­gowa w zakre­sie tech­nologii infor­maty­cznych i kom­put­erowych (62.09.Z).
 14. Przetwarzanie danych; zarządzanie stron­a­mi inter­ne­towy­mi (host­ing) i podob­na dzi­ałal­ność (63.11.Z).
 15. Dzi­ałal­ność por­tali inter­ne­towych (63.12.Z).
 16. Pozostała dzi­ałal­ność usłu­gowa w zakre­sie infor­ma­cji, gdzie indziej nie sklasy­fikowana (63.99.Z).
 17. Pozostała dzi­ałal­ność wspo­ma­ga­ją­ca usłu­gi finan­sowe z wyłącze­niem ubez­pieczeń i fun­duszy emery­tal­nych (66.19.Z).
 18. Kup­no i sprzedaż nieru­chomoś­ci na włas­ny rachunek (68.10.Z).
 19. Wyna­jem i zarządzanie nieru­chomoś­ci­a­mi włas­ny­mi lub dzierżaw­iony­mi (68.20.Z).
 20. Pośred­nict­wo w obro­cie nieru­chomoś­ci­a­mi (68.31.Z).
 21. Zarządzanie nieru­chomoś­ci­a­mi wykony­wane na zlece­nie (68.32.Z).
 22. Dzi­ałal­ność prawnicza (69.10.Z).
 23. Dzi­ałal­ność rachunkowo-księ­gowa; doradzt­wo podatkowe (69.20.Z).
 24. Sto­sun­ki między­ludzkie (pub­lic rela­tions) i komu­nikac­ja (70.21.Z).
 25. Pozostałe doradzt­wo w zakre­sie prowadzenia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej i zarządza­nia (70.22.Z).
 26. Dzi­ałal­ność w zakre­sie inżynierii i związane z nią doradzt­wo tech­niczne (71.12.Z).
 27. Bada­nia naukowe i prace roz­wo­jowe w dziedzinie nauk społecznych i human­isty­cznych (72.20.Z).
 28. Badanie rynku i opinii pub­licznej (73.12.Z).
 29. Dzi­ałal­ność fotograficz­na (74.20.Z).
 30. Pozostała dzi­ałal­ność pro­fesjon­al­na, naukowa i tech­nicz­na gdzie indziej nie sklasy­fikowana (74.90.Z).
 31. Wyna­jem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włącza­jąc kom­put­ery (77.33.Z).
 32. Wyna­jem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr mate­ri­al­nych, gdzie indziej nie sklasy­fikowane (77.39.Z).
 33. Dzierżawa włas­noś­ci intelek­tu­al­nej i podob­nych pro­duk­tów, z wyłącze­niem prac chro­nionych prawem autorskim (77.40.Z).
 34. Dzi­ałal­ność związana z wyszuki­waniem miejsc pra­cy i pozyski­waniem pra­cown­ików (78.10.Z).
 35. Wykony­wanie fotokopii, przy­go­towywanie doku­men­tów i pozostałą spec­jal­isty­cz­na dzi­ałal­ność wspo­ma­ga­ją­ca prowadze­nie biu­ra (82.19.Z).
 36. Dzi­ałal­ność związana z orga­ni­za­cją targów, wys­taw i kon­gresów (82.30.Z).
 37. Pozostała dzi­ałal­ność wspo­ma­ga­ją­ca prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, gdzie indziej nie sklasy­fikowana (82.99.Z).
 38. Nau­ka języków obcych (85.59.A).
 39. Pozostałe poza­szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasy­fikowane (85.59.B).
 40. Dzi­ałal­ność wspo­ma­ga­ją­ca edukację (85.60.Z).

III. Kap­i­tał Spół­ki i akc­je.

§ 7.

 1. Kap­i­tał zakład­owy Spół­ki wynosi 18.880.000,00 zł (osiem­naś­cie mil­ionów osiem­set osiemdziesiąt tysię­cy zło­tych 00/100) i dzieli się na 1888 (tysiąc osiem­set osiemdziesiąt osiem) akcji o wartoś­ci nom­i­nal­nej 10.000,00 zł (dziesięć tysię­cy zło­tych 00/100) każ­da, z czego:
  • 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji uprzy­wile­jowanych serii 1, z prawem do 2 (dwóch) głosów oraz pier­wszeńst­wem podzi­ału majątku Spół­ki pozostałego po zaspoko­je­niu wierzy­cieli w razie lik­widacji;
  • 114 (sto czter­naś­cie) akcji zwykłych serii 2;
  • 30 (trzy­dzieś­ci) akcji uprzy­wile­jowanych serii 3, z prawem do 2 (dwóch) głosów;
  • 30 (trzydzieści)akcji zwykłych serii 4;
  • 10 (dziesięć) akcji zwykłych serii 5;
  • 2 (dwie) akc­je zwykłe serii 6;
  • 163 (sto sześćdziesiąt trzy) akc­je zwykłe serii 7;
  • 6 (sześć) akcji zwykłych serii 8;
  • 74 (siedemdziesiąt cztery) akc­je zwykłe serii 9;
  • 903 (dziewięćset trzy) akc­je zwykłe serii 10;
  • 367 ( trzys­ta sześćdziesiąt sie­dem) akcji zwykłych serii 11.
 2. Akc­je objęte przy zaw­iąza­niu Spół­ki wydawane są za cenę nom­i­nal­ną wynoszącą 10.000,00 zł (dziesięć tysię­cy zło­tych). Akc­je mogą być pokryte gotówką lub aportem.
 3. Akc­je stanow­iące kap­i­tał Spół­ki w chwili jej pow­sta­nia (akc­je założy­ciel­skie) są imi­enne i uprzy­wile­jowane.
 4. Akc­je uprzy­wile­jowane posi­ada­ją szczególne uprawnienia co do prawa gło­su i co do pier­wszeńst­wa pokrycia z majątku Spół­ki pozostałego po zaspoko­je­niu wierzy­cieli w razie jej lik­widacji. Akcji uprzy­wile­jowanej przyz­na­je się dwa głosy.
 5. Akc­je serii 3 są akc­ja­mi uprzy­wile­jowany­mi z prawem do dwóch głosów.

§ 8.

 1. Akcjonar­iusze zobow­iązani są do opłace­nia przed zare­je­strowaniem Spół­ki 1/4 (jed­nej czwartej) wartoś­ci nom­i­nal­nej obe­j­mowanych przez nich akcji na wyz­nac­zone kon­to, niezwłocznie po pod­pisa­niu aktu notar­i­al­nego zaw­ier­a­jącego zaw­iązanie niniejszej Spół­ki Akcyjnej.
 2. Akcjonar­iusze zobow­iązani są do wpłace­nia pozostałego kap­i­tału zakład­owego w ter­minie do trzech miesię­cy od daty rejes­tracji Spół­ki.

§ 9.

 1. Kap­i­tał zakład­owy może zostać pod­wyżs­zony w drodze emisji nowych akcji.
 2. Pod­wyższe­nie kap­i­tału zakład­owego może nastąpić również poprzez prze­niesie­nie do niego z fun­duszu zapa­sowego lub innego fun­duszu określonej kwoty, w zami­an nastąpi nieod­płatne wydanie akcji doty­chcza­sowym Akcjonar­ius­zom.

§ 10.

Akc­je Spół­ki mogą być umor­zone zarówno z kap­i­tału zakład­owego jak i czys­tego zysku. W zami­an za akc­je umor­zone mogą być wydawane akc­je użytkowe, bez określe­nia wartoś­ci nom­i­nal­nej.

IV. Władze Spół­ki.

§ 11.

Władza­mi Spół­ki są:

 1. Zarząd Spół­ki;
 2. Rada Nad­zor­cza;
 3. Walne Zgro­madze­nie Akcjonar­iuszy.

A. Zarząd Spół­ki.

§ 12.

 1. Zarząd skła­da się z jed­nego do trzech członków powoły­wanych i odwoły­wanych przez Radę Nad­zor­czą więk­szoś­cią 2/3 odd­anych głosów.
 2. Kadenc­ja Zarzą­du trwa pięć lat. Kadenc­ja Zarzą­du jest wspól­na.
 3. W przy­pad­ku Zarzą­du trzyosobowego, w skład Zarzą­du wchodzi Prezes, Wiceprezes i członek Zarzą­du, nato­mi­ast w przy­pad­ku Zarzą­du dwu­osobowego w skład Zarzą­du wchodzi Prezes i Wiceprezes.

§ 13.

 1. Zarząd kieru­je całok­sz­tałtem dzi­ałal­noś­ci Spół­ki, reprezen­tu­je Spółkę wobec władz i osób trze­ci­ch, zarządza majątkiem i sprawa­mi Spół­ki zgod­nie z postanowieni­a­mi Statu­tu, reg­u­lam­inów i uch­wał władz Spół­ki.
 2. Do właś­ci­woś­ci Zarzą­du należą wszys­tkie sprawy nieza­s­trzeżone do kom­pe­tencji Wal­nego Zgro­madzenia lub Rady Nad­zor­czej.
 3. Tryb dzi­ała­nia Zarzą­du określa Reg­u­lamin Zarzą­du. Reg­u­lamin uch­wala Zarząd i zatwierdza Rada Nad­zor­cza.

§ 14.

Do składa­nia oświad­czeń woli oraz pod­pisy­wa­nia w imie­niu Spół­ki upoważniony jest Prezes Zarzą­du samodziel­nie lub też dwóch członków Zarzą­du łącznie, albo jeden członek Zarzą­du łącznie z prokurentem.

§ 15.

 1. Wyna­grodze­nie Preze­sa Zarzą­du usta­la Walne Zgro­madze­nie Akcjonar­iuszy a pozostałych członków Zarzą­du Rada Nad­zor­cza.
 2. Umowę o pracę z członka­mi Zarzą­du zaw­iera w imie­niu Spół­ki Prze­wod­niczą­cy Rady Nad­zor­czej lub oso­ba przez niego upoważniona. W tym try­bie dokonu­je się innych czyn­noś­ci związanych ze sto­sunkiem pra­cy członków Zarzą­du.

B. Rada Nad­zor­cza.

§ 16.

Rada Nad­zor­cza skła­da się z pię­ciu członków powoły­wanych na okres wspól­nej kadencji wynoszącej trzy lata, z czego dwóch członków Rady Nad­zor­czej powołu­je i odwołu­je Samorząd Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego, jed­nego człon­ka powołu­je i odwołu­je Agenc­ja Roz­wo­ju Prze­mysłu S.A. w Warsza­w­ie, jed­nego człon­ka powołu­je i odwołu­je Gmi­na Mias­ta Toru­nia, jed­nego człon­ka Rady Nad­zor­czej powołu­je i odwołu­je Walne Zgro­madze­nie Akcjonar­iuszy.

§ 17.

Prze­wod­niczą­cy Rady Nad­zor­czej zwołu­je posiedzenia Rady Nad­zor­czej i prze­wod­niczy na nich. Prze­wod­niczą­cy Rady Nad­zor­czej poprzed­niej kadencji zwołu­je i otwiera pier­wsze posiedze­nie nowowybranej Rady.

§ 18.

 1. Rada Nad­zor­cza odby­wa posiedzenia co najm­niej raz na kwartał.
 2. Prze­wod­niczą­cy Rady Nad­zor­czej ma obow­iązek zwołać posiedze­nie Rady na pisem­ny wniosek Zarzą­du Spół­ki lub co najm­niej jed­nego człon­ka Rady Nad­zor­czej. Posiedze­nie win­no się odbyć w ciągu trzech tygod­ni od chwili złoże­nia wniosku.

§ 18 a.

Dopuszcza się pode­j­mowanie uch­wał przez Radę Nad­zor­czą w try­bie pisem­nym lub przy wyko­rzys­ta­niu środ­ków bezpośred­niego porozu­miewa­nia się na odległość.

§ 19.

 1. Rada Nad­zor­cza sprawu­je stały nadzór nad dzi­ałal­noś­cią Spół­ki.
 2. Do kom­pe­tencji Rady Nad­zor­czej należą sprawy wymienione w kodek­sie hand­lowym, a pon­ad­to:
  1) wyrażanie zgody na zacią­ganie zobow­iązań przez Zarząd Spół­ki w kwocie wyższej niż 15% (pięt­naś­cie pro­cent) kap­i­tału zakład­owego;
  2) zatwierdzanie rocznych planów dzi­ałal­noś­ci Spół­ki;
  3) zatwierdzanie wniosków Zarzą­du w spraw­ie udzi­ału w spółkach, wspól­nych przed­siębiorstwach i innych pow­iąza­ni­ach gospo­dar­czych powyżej 10% (dziesięć pro­cent) kap­i­tału zakład­owego;
  4) usta­lanie zasad wyna­gradza­nia członków Zarzą­du, za wyjątkiem Preze­sa Zarzą­du oraz zatwierdzanie zasad wyna­gradza­nia pra­cown­ików Spół­ki;
  5) opin­iowanie innych spraw wnos­zonych przez Zarząd pod obrady Wal­nego Zgro­madzenia;
  6) wybór biegłego rewiden­ta przeprowadza­jącego badanie spra­woz­da­nia finan­sowego (art.66 ust.3 ustawy z dnia 29 wrześ­nia 1994 roku o rachunkowoś­ci Dz.U. nr 121, poz.591).

§ 20.

 1. Rada Nad­zor­cza uch­wala swój reg­u­lamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowa­nia.
 2. Reg­u­lamin wyma­ga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgro­madze­nie.

§ 21.

 1. Członkowie Rady Nad­zor­czej wykonu­ją swo­je obow­iąz­ki oso­biś­cie.
 2. Członkowie Rady Nad­zor­czej otrzy­mu­ją wyna­grodze­nie w wysokoś­ci i na zasadach określonych przez Walne Zgro­madze­nie oraz zwrot kosztów dojaz­du na posiedzenia Rady.
 3. Kosz­ty dzi­ałal­noś­ci Rady Nad­zor­czej ponosi Spół­ka.

C. Walne Zgro­madze­nie Akcjonar­iuszy.

§ 22.

 1. Walne Zgro­madze­nie może być zwycza­jne i nadzwycza­jne.
 2. Zwycza­jne Walne Zgro­madze­nie zwoły­wane jest przez Zarząd w ter­minie do dnia 30 czer­w­ca każdego roku w celu:
  • roz­pa­trzenia i zatwierdzenia spra­woz­dań władz Spół­ki oraz bilan­su, rachunku zysków i strat za rok ubiegły;
  • pod­ję­cia uch­wał o podziale zysku lub pokryciu strat;
  • udzie­le­nia wład­zom Spół­ki abso­lu­to­ri­um z wyko­na­nia przez nie obow­iązków.

  Przed­miotem Zwycza­jnego Wal­nego Zgro­madzenia mogą być również sprawy wnie­sione przez Zarząd.

 3. Zarząd zwołu­je Nadzwycza­jne Walne Zgro­madze­nie dla roz­pa­trzenia spraw wyma­ga­ją­cych pod­ję­cia uch­wały, bezz­włocznie na wniosek Rady Nad­zor­czej lub Akcjonar­iuszy reprezen­tu­ją­cych co najm­niej 10% (dziesięć pro­cent) kap­i­tału zakład­owego.

§ 23.

Walne Zgro­madze­nie zwołu­je się poprzez zaw­iadomie­nie Akcjonar­iuszy lis­ta­mi pole­cony­mi wysłany­mi nie później niż 21 dni przed ter­minem Wal­nego Zgro­madzenia.

§ 24.

 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przy­pad­kach przewidzianych prawem.
 2. Uch­wały Wal­nego Zgro­madzenia zapada­ją bezwzględ­ną więk­szoś­cią głosów odd­anych, chy­ba że przepisy kodek­su spółek hand­lowych stanow­ią inaczej.
 3. Na Wal­nym Zgro­madze­niu każ­da akc­ja uprzy­wile­jowana co do gło­su daje pra­wo do dwóch głosów, zaś każ­da akc­ja nieuprzy­wile­jowana daje pra­wo do jed­nego gło­su.
 4. Więk­szoś­cią 2/3 (dwóch trze­ci­ch) odd­anych głosów zapada­ją uch­wały w sprawach powoła­nia i odwoła­nia Rady Nad­zor­czej.
 5. Zmi­ana § 1, § 2 ust. 1 oraz § 24 ust. 5 Statu­tu Spół­ki wyma­ga jed­no­myśl­noś­ci wszys­t­kich akcjonar­iuszy Spół­ki, przy obec­noś­ci na Wal­nym Zgro­madze­niu całoś­ci kap­i­tału zakład­owego.

V. Gospo­dar­ka Spół­ki.

§ 25.

Orga­ni­za­cję przed­siębiorstwa Spół­ki określa Reg­u­lamin Orga­ni­za­cyjny uch­walany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nad­zor­czą.

§ 26.

Rok obro­towy pokry­wa się z rok­iem kalen­dar­zowym.

§ 27.

 1. Spra­woz­danie finan­sowe oraz dokładne pisemne spra­woz­danie z dzi­ałal­noś­ci Spół­ki powin­ny być sporząd­zone przez Zarząd w ciągu trzech miesię­cy po upły­wie roku obro­towego i złożone Radzie Nad­zor­czej.
 2. Spra­woz­danie finan­sowe oraz pisemne spra­woz­danie z dzi­ałal­noś­ci Spół­ki, Zarząd Spół­ki przed­staw­ia Wal­ne­mu Zgro­madze­niu do zatwierdzenia wraz z opinią Rady Nad­zor­czej. Spra­woz­danie Zarzą­du, spra­woz­danie finan­sowe, wniosek Zarzą­du co do podzi­ału zysku lub pokrycia straty wraz ze spra­woz­daniem Rady Nad­zor­czej oraz opinią i raportem biegłego rewiden­ta będą wydawane Akcjonar­ius­zom najpóźniej na 15 dni przed ter­minem Wal­nego Zgro­madzenia; do wyżej wymienionych doku­men­tów Zarząd dołączy pro­jek­ty uch­wał Wal­nego Zgro­madzenia.

§ 28.

 1. Całość zysku net­to Spół­ki przez­naczana jest na pow­ięk­sze­nie kap­i­tału zapa­sowego lub innych fun­duszy wydzielonych na finan­sowanie zadań statu­towych.
 2. Zasady tworzenia i wyko­rzys­ta­nia fun­duszy określa­ją przepisy i reg­u­laminy fun­duszów, uch­walone przez Walne Zgro­madze­nie oraz stosowne przepisy.

VI. Postanowienia koń­cowe.

§ 29.

Skreśla się.

§ 30.

Rozwiązanie Spół­ki następu­je po przeprowadze­niu lik­widacji. Lik­widację prowadzi się pod fir­mą Spół­ki z dodatkiem „w lik­widacji”. Lik­wida­to­ra Spół­ki wyz­nacza Walne Zgro­madze­nie.

§ 31.

W sprawach nie unor­mowanych niniejszym Statutem mają zas­tosowanie przepisy Kodek­su Spółek Hand­lowych i inne obow­iązu­jące Spółkę akty prawne.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 maja 2011, 13:16
Dokument oglądany: 0 razy