TARR/DRUK_1/EEN/2009

Toruń: Usługa projektu, druku i dostawy materiałów reklamowych

Numer ogłoszenia: 226488 — 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłosze­nie doty­czy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. , ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spół­ka hand­lowa z udzi­ałem pod­miotów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówie­niu przez zamaw­ia­jącego: Usłu­ga pro­jek­tu, druku i dostawy mate­ri­ałów reklam­owych Nr sprawy TARR/DRUK_1/EEN/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określe­nie przed­mio­tu oraz wielkoś­ci lub zakre­su zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obe­j­mu­je usługę pro­jek­tu, druku i dostawę mate­ri­ałów reklam­owych na rzecz pro­mocji wydarzenia — Między­nar­o­dowa gieł­da koop­er­a­cyj­na POLTOOLS 2009 — orga­ni­zowanego przez biuro sieci Enter­prise Europe Net­work w Toruniu. 2.Szczegółowe wyma­gania związane z real­iza­cją przed­mio­tu zamówienia: ‑Ulot­ka, for­mat A4 bigowana i składana do dl, mate­ri­ał kre­da 250g, 4 +4 kolory, nakład 1 000 szt..

II.1.4) Wspól­ny Słown­ik Zamówień (CPV): 79.82.30.00–9, 79.82.25.00–7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty częś­ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoże­nie ofer­ty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewidu­je się udzie­le­nie zamówień uzu­peł­ni­a­ją­cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesią­cach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu oraz opis sposobu dokony­wa­nia oce­ny speł­ni­a­nia tych warunk­ów: 1. O udzie­le­nie zamówienia mogą ubie­gać się Wykon­aw­cy, którzy:
   1.1. Posi­ada­ją uprawnienia do wykony­wa­nia określonej dzi­ałal­noś­ci lub czyn­noś­ci, jeżeli ustawy nakłada­ją obow­iązek posi­ada­nia takich uprawnień;
   1.2. Posi­ada­ją niezbęd­ną wiedzę i doświad­cze­nie oraz dys­ponu­ją potenc­jałem tech­niczny­mi i osoba­mi zdol­ny­mi do wyko­na­nia zamówienia lub przed­staw­ią pisemne zobow­iązanie innych pod­miotów do udostęp­nienia potenc­jału tech­nicznego i osób zdol­nych do wyko­na­nia zamówienia;
   1.3. Zna­j­du­ją się w sytu­acji eko­nom­icznej i finan­sowej zapew­ni­a­jącej wyko­nanie zamówienia;
   1.4. Nie podle­ga­ją wyk­lucze­niu z postępowa­nia o udzie­le­nia zamówienia na pod­staw­ie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
   1.5. Za spełnie­nie warunku określonego w pkt. 1.2 uważa się posi­adanie doświad­czenia w real­iza­cji co najm­niej 3 usług z zakre­su pro­jek­tu i druku mate­ri­ałów reklamowych.
   2. W przy­pad­ku złoże­nia ofer­ty przez Wykon­aw­ców wspól­nie ubie­ga­ją­cych się o udzie­le­nie zamówienia w odniesie­niu do wyma­gań postaw­ionych przez Zamawiającego:
   2.1 Każdy z Wykon­aw­ców odd­ziel­nie musi udoku­men­tować, że nie podle­ga wyk­lucze­niu na pod­staw­ie art. 24 Ustawy;
   2.2 W odniesie­niu do warunk­ów wyma­ganych doty­czą­cych potenc­jału zamaw­ia­jącego i eko­nom­icznego, Wykon­aw­cy muszą łącznie speł­ni­ać wyma­gane warunki;
   2.3 W odniesie­niu do pozostałych warunk­ów wyma­ganych każdy z Wykon­aw­ców musi udoku­men­tować spełnie­nie tych warunków.
   3. Spełnie­nie warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu określonych w pkt. 1 Zamaw­ia­ją­cy określi na pod­staw­ie anal­izy wyma­ganych doku­men­tów i oświad­czeń wymienionych w dziale V niniejszej specy­fikacji zgod­nie z for­mułą speł­nia — nie spełnia..

 

 • Infor­ma­c­ja o oświad­czeni­ach i doku­men­tach, jakie mają dostar­czyć wykon­aw­cy w celu potwierdzenia speł­ni­a­nia warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykon­aw­ca speł­nia warun­ki udzi­ału w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia Zamaw­ia­ją­cy żąda przed­staw­ienia następu­ją­cych doku­men­tów i oświadczeń:
  1.1. Oświad­cze­nie Wykon­aw­cy o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy (Załącznik Nr 2);
  1.2. Aktu­al­nego odpisu z właś­ci­wego rejestru albo aktu­al­nego zaświad­czenia o wpisie do ewidencji gospo­dar­czej, jeżeli odręb­ne przepisy wyma­ga­ją wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, wys­taw­ionego nie wcześniej niż 6 miesię­cy przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert;
  1.3. Pełnomoc­nict­wo do pod­pisa­nia ofer­ty, o ile nie wyni­ka ono z przepisów lub innych doku­men­tów załąc­zonych do ofer­ty (np. z odpisu Kra­jowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Dzi­ałal­noś­ci Gospodarczej);
  1.4. W celu potwierdzenia, że ofer­owana usłu­ga odpowia­da wyma­gan­iom określonym w niniejszej SIWZ oraz ustaw­ie, Wykon­aw­ca dołączy do ofer­ty prób­ki artykułów, które zostały wymienione w załączniku 4 do SIWZ.
  1.5. W przy­pad­ku kiedy Wykon­aw­cy wspól­nie ubie­ga­ją się o udzie­le­nie zamówienia — doku­ment ustanaw­ia­ją­cy pełnomoc­ni­ka do reprezen­towa­nia ich w postępowa­niu o udzie­le­nie zamówienia albo reprezen­towa­nia w postępowa­niu i zawar­cia umowy w spraw­ie zamówienia pub­licznego zgod­nie z zapisa­mi Art. 23 Ustawy;2. Jeżeli Wykon­aw­ca ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia poza tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, skła­da odpowied­ni doku­ment lub doku­men­ty, wys­taw­ione w kra­ju, w którym ma siedz­ibę lub miejsce zamieszka­nia, potwierdza­jące odpowied­nio, że:
  2.1. Nie otwarto jego lik­widacji ani nie ogłos­zono upadłości;
  2.2. Nie orzec­zono wobec niego zakazu ubie­ga­nia się o zamówienie;
  3. Doku­men­ty i oświad­czenia muszą być złożone w formie ory­gi­nału lub kserokopii poświad­c­zonej za zgod­ność z ory­gi­nałem przez Wykon­aw­cę. Poświad­cze­nie musi być opa­tr­zone adno­tacją — za zgod­ność z ory­gi­nałem — oraz czytel­nym pod­pisem lub pod­pisem nieczytel­nym opa­tr­zonym imi­en­ną pieczęcią..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzie­le­nia zamówienia: prze­targ nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry­te­ria oce­ny ofert: cena oraz dodatkowe kry­te­ria i ich znaczenie:

 

 • 1 — Cena — 60
 • 2 — Jakość zaofer­owanych artykułów — 40

IV.2.2) Wyko­rzys­tana będzie aukc­ja elek­tron­icz­na: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony inter­ne­towej, na której dostęp­na jest specy­fikac­ja istot­nych warunk­ów zamówienia: www.bip.tarr.org.pl.
Specy­fikację istot­nych warunk­ów zamówienia moż­na uzyskać pod adresem: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA, Toruń, ul. Włocławska 167, pok. 229.

IV.3.4) Ter­min składa­nia wniosków o dopuszcze­nie do udzi­ału w postępowa­niu lub ofert: 15.07.2009 godz­i­na 08:15, miejsce: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego SA, 87–100 Toruń, ul. Włocławska 167, pok. 229.

IV.3.5) Ter­min związa­nia ofer­tą: okres w dni­ach: 30 (od ostate­cznego ter­minu składa­nia ofert).

IV.3.13) Infor­ma­c­je dodatkowe, w tym doty­czące finan­sowa­nia projektu/programu ze środ­ków Unii Europe­jskiej: Zamówie­nie real­i­zowane będzie z budże­tu środ­ków biu­ra sieci Enter­prise Europe Net­work finan­sowanego przez Pro­gram ramowy na rzecz konkuren­cyjnoś­ci i innowacji (CIP 2007–2013).


Plik do pobra­nia: Specy­fikac­ja Istot­nych Warunk­ów Zamówienia.


Zapy­tanie 1

W dniu 9 lip­ca 2009 r. wpłynęło do TARR SA zapy­tanie następu­jącej treści:

W związku z prze­targiem na pro­jekt, druk i dostawę mate­ri­ałów reklam­owych proszę o infor­ma­cję, czy wyma­gane prób­ki ( 3 ulot­ki) muszą być koniecznie for­matu A4 składany do DL, czy też moż­na dostar­czyć ulot­ki o innych formatach?”

Udzielono następu­jącej odpowiedzi:

W odpowiedzi na państ­wa zapy­tanie infor­mu­ję, że prób­ki muszą odpowiadać wyma­gan­iom określonym w Załączniku nr 4 Specy­fikacji Istot­nych Warunk­ów Zamówienia ‚a zatem muszą być for­matu A4, bigowane i składane do DL, mate­ri­ał kre­da 250 g, druk 4+4 kolory.”
Uwa­gi:

Infor­mu­je­my o zakończe­niu prze­tar­gu “226488–2009 — Toruń: Usłu­ga pro­jek­tu, druku i dostawy mate­ri­ałów reklam­owych”, Nr sprawy TARR/DRUK_1/EEN/2009. Data zakończenia postępowa­nia: 20.07.2009 r.

Plik do pobrania:

Podpisał: Beata KmiećOpublikował:
Dokument z dnia: 09.07.2009, 12:08Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 10 549 razy