076487–2010 — Przetarg nieograniczony na Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG 2007–2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji – Działanie 5.3” (wersja archiwalna: 30.08.2011, godz. 10:44)

076487–2010 — Prze­targ nieogranic­zony na Wyko­nanie pro­jek­tu budowlanego, pro­jek­tów wykon­aw­czych oraz doku­men­tacji kosz­to­rysowej i specy­fikacji tech­nicznych dla inwest­y­cji pod nazwą: „Rozbu­dowa i Rozwój Dzi­ałal­noś­ci Toruńskiego Parku Tech­no­log­icznego real­i­zowanego w ramach: POIG 2007–2013; Oś Pri­o­ry­te­towa 5; Dyfuz­ja innowacji – Dzi­ałanie 5.3”

Plik do pobra­nia:

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 30 sierpnia 2011, 10:44
Dokument oglądany: 0 razy