Konkurs na na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie kujawsko — pomorskim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja archiwalna: 4.02.2013, godz. 12:42)

Ogłosze­nie o otwartym naborze Part­nera
w celu wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu w ramach dzi­ała­nia 8.1

Na pod­staw­ie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grud­nia 2006 roku o zasadach prowadzenia poli­ty­ki roz­wo­ju (Dz.U. z 2009, nr 84, poz.712), Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu ogłasza konkurs na Part­nera w celu wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu w ramach Pri­o­ry­te­tu VIII Region­alne kadry gospo­dar­ki, Dzi­ała­nia 8.1 Rozwój pra­cown­ików i przed­siębiorstw w region­ie, Pod­dzi­ała­nia 8.1.2 Wspar­cie pro­cesów adap­ta­cyjnych i mod­ern­iza­cyjnych w region­ie kujawsko-pomorskim. Ogłosze­nie ma charak­ter infor­ma­cyjny, celem umożli­wienia zgłasza­nia się ewen­tu­al­nych part­nerów oraz wskazu­je przesłan­ki wyboru part­nera. Ogłosze­nie to nie stanowi ogłoszenia w rozu­mie­niu przepisów o zamówieni­ach pub­licznych oraz o dzi­ałal­noś­ci pożytku pub­licznego.

I. CEL PARTNERSTWA:
Wspól­na real­iza­c­ja pro­jek­tu ukierunk­owana na dzi­ała­nia o charak­terze szkole­niowo — dorad­czym służące pobudze­niu akty­wnoś­ci zawodowej osób zwol­nionych lub przewidzianych do zwol­nienia z przy­czyn doty­czą­cych zakładu pra­cy.

II. PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERA.
Oczeku­je się, iż part­ner pode­jmie dzi­ała­nia w zakre­sie akty­wiz­a­cji zawodowej osób zagrożonych proce­sa­mi restruk­tu­ryza­cyjny­mi w przed­siębiorstwach.

III. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
1. Zgod­ność dzi­ała­nia potenc­jal­nego Part­nera z cela­mi part­nerst­wa.
2. Ofer­owany wkład potenc­jal­nego Part­nera w real­iza­cję celu part­nerst­wa.
3. Doświad­cze­nie w real­iza­cji co najm­niej jed­nego pro­jek­tu o podob­nym charak­terze (z różnych źródeł finan­sowa­nia).
4. Współpra­ca z Benefic­jen­tem w trak­cie przy­go­towywa­nia pro­jek­tu.

IV. WYMAGANIA WOBEC PARTNERA
1. Posi­a­da statut orga­ni­za­cji pozarzą­dowej „non prof­it”.
2. Jest zare­je­strowany od co najm­niej 12 miesię­cy.
3. Prowadzi dzi­ałal­ność statu­tową w obszarze prob­lematy­ki społeczno – eko­nom­icznej.
4. Ma siedz­ibę na tere­nie Pol­s­ki.
5. Nie podle­ga wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­staw­ie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finansach pub­licznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmi­ana­mi), z zas­trzeże­niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.

V. ZASADY ZGŁASZANIA OFERT
1. Do real­iza­cji pro­jek­tu zostanie wybrany jeden Part­ner.
2. Miejsce i ter­min składa­nia ofert: najpóźniej do dnia 26 lutego 2013 r., do godziny 10.00 na adres: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń. Ofer­ty złożone po upły­wie powyższego ter­minu nie będą roz­pa­try­wane. Infor­ma­c­ja o konkur­sie i reg­u­lamin konkur­su zna­j­du­ją się poniżej.

Załączni­ki:

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 4 lutego 2013, 12:42
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea