TARRSA/PS/1/2018 — Przetarg nieograniczony pn. Sukcesywne świadczenie usług organizacji zagranicznych podróży służbowych (wersja archiwalna: 21.11.2018, godz. 09:40)

Dnia 21.11.2018 r.

Niniejszym infor­mu­je­my, że zostało wszczęte postępowanie w try­bie prze­tar­gu nieogranic­zonego pn. “Sukcesy­wne świad­cze­nie usług orga­ni­za­cji zagranicznych podróży służbowych”.

Postępowanie prowad­zone jest za pośred­nictwem Plat­formy plat­for­ma zakupowa.pl

Doku­men­ty i infor­ma­c­je związane z niniejszym postępowaniem dostęp­ne są w linku:

https://platformazakupowa.pl/pn/tarr/proceedings

 

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 21 listopada 2018, 09:40
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea