Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie art. biurowych (wersja archiwalna: 4.03.2019, godz. 12:00)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie art. biurowych wymienionych w załączniku Nr 1 — Specy­fikac­ja.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 06.03.2019 r. do godz. 12.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 08.03.2019 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena.

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

Załącznik:

  1. Specy­fikac­ja

Historia wersji:

  • 7.03.2019, godz. 09:21 opun­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
  • 7.03.2019, godz. 09:21 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
  • 4.03.2019, godz. 12:00 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 4 marca 2019, 12:00
Dokument oglądany: 0 razy