Przedmiot zamówienia: zakup i dostarczenie środków czystości (wersja archiwalna: 9.05.2019, godz. 12:05)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czys­toś­ci:

 

 

 • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 15 kar­tonów,
 • Cilit Bang kamień i rdza 750 mln – 5 szt.,
 • Cilit do baterii 450 ml – 4 szt.
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu 300 ml – 16 szt.,
 • Papi­er toale­towy typu Jum­bo biały– 10 worków
 • Mydło w płynie 3 l. białe – 5 szt.
 • Tytan do WC 5 l – 2 szt.
 • Płyn do mycia podłóg 5l. – 2 szt.
 • Ścier­ki z mikrofi­bry 30x30 – 30 szt.
 • Wor­ki na śmieci 120 l – 30 rolek /pakowane 25 szt. w rolce/
 • Gąb­ki do mycia naczyń – 3 opakowa­nia
 • Rękaw­icz­ki gumowe „L” – 3 szt..
 • Rękaw­icz­ki gumowe „M” – 3 szt.

 

 

 

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 09.05.2019 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 10.05.2019 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

Historia wersji:

 • 9.05.2019, godz. 12:07 opun­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
 • 9.05.2019, godz. 12:05 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
 • 9.05.2019, godz. 12:05 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 maja 2019, 12:05
Dokument oglądany: 0 razy