Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie 01.02.2019–31.01.2021 r. (wersja archiwalna: 8.01.2019, godz. 14:46)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cym”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na usłu­gi pocz­towe w obro­cie kra­jowym i zagranicznym w okre­sie 01.02.2019–31.01.2021 r.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w zło­tych kwoty 30.000 euro.

Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się w załącznikach:

  1. Zapy­tanie o cenę
  2. For­mu­la­rz ofer­towy

Historia wersji:

  • 4.03.2019, godz. 12:13 opun­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
  • 4.03.2019, godz. 12:13 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
  • 8.01.2019, godz. 14:46 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 stycznia 2019, 14:46
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea