Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie środków czystości

Przed­miot zamówienia: zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostar­cze­nie środ­ków czystości:

 • Ręczni­ki ZZ białe a’4000 – 15 kartonów,
 • Cilit Bang kamień i rdza 750 mln – 5 szt.,
 • Cilit do baterii 450 ml – 4 szt.
 • Odświeżacz powi­etrza w aero­zolu 300 ml – 16 szt.,
 • Papi­er toale­towy typu Jum­bo biały– 10 worków
 • Mydło w płynie 5 l. białe – 5 szt.
 • Tytan do WC 5 l – 5 szt.
 • Płyn do mycia podłóg 5l. – 4 szt.
 • Ścier­ki z mikrofi­bry 30x30 – 30 szt.
 • Wor­ki na śmieci 30 l – 20 rolek /pakowane 50 szt. w rolce/
 • Wor­ki na śmieci 60 l – 20 rolek /pakowane 50 szt. w rolce/
 • Wor­ki na śmieci 120 l – 30 rolek /pakowane 25 szt. w rolce/

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres katarzyna.urbanska@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu,
ul. Włocławska 167 do dnia 20.03.2019 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia 22.03.2019 r.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Katarzy­na Urbańs­ka tel. 056 699 54 78.

ZAŁĄCZNIKI:

Dnia 27.03.2019

 

 

Podpisał: Paulina RutzOpublikował:
Dokument z dnia: 27.03.2019Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 15:13
Dokument oglądany: 2 464 razy