INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTUWSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (wersja archiwalna: 16.11.2015, godz. 09:09)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup obsłu­gi gas­tro­nom­icznej w dniu 9 grud­nia br. kon­fer­encji „Połączeni mogą więcej” orga­ni­zowanej w ramach pro­jek­tu „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim”.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

W dniu 17 listopa­da 2015 r. Zamaw­ia­ją­cy zamierza skierować zapy­tanie ofer­towe do co najm­niej trzech potenc­jal­nych wykon­aw­ców. Oso­by zain­tere­sowane otrzy­maniem zapy­ta­nia ofer­towego pros­zone są o kon­takt z Panem Ryszar­dem Lewandowskim (tel. 56 699 54 88, e‑mail ryszard.lewandowski@tarr.org.pl) do dnia 17 listopa­da 2015 r., do godz. 8.30.

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach pro­jek­tu pn. „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim” i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w spraw­ie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jen­ci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych z dnia 23 grud­nia 2014 r. (wer­s­ja 8).

Historia wersji:

  • 9.09.2016, godz. 13:29 opun­likowane przez: Alic­ja Wójcik
  • 16.11.2015, godz. 09:09 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 16 listopada 2015, 09:09
Dokument oglądany: 0 razy