Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2015/2016 r.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cym”), infor­mu­je o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na usłu­gi pocz­towe w obro­cie kra­jowym i zagranicznym w 2015/2016 r.

Postępowanie nie podle­ga ustaw­ie z dnia 29 sty­cz­nia 2004 r. Pra­wo Zamówień Pub­licznych -(j.t.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w zło­tych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

I. Opis Przed­mio­tu Zamówienia:

 1. Przed­miotem niniejszego zamówienia jest świad­cze­nie powszech­nych usług pocz­towych w rozu­mie­niu art. 2 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pra­wo pocz­towe w obro­cie kra­jowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w zakre­sie: przyj­mowa­nia, przemieszcza­nia i doręcza­nia przesyłek lis­towych i paczek zgod­na z ustawą z dnia 23 listopa­da 2012 roku Pra­wo pocz­towe ( Dz. U z 2012. poz. 1529).
 2. Zamaw­ia­ją­cy zas­trze­ga możli­wość zmi­any zamówienia, rezy­gnacji z niek­tórych pozy­cji wymienionych w for­mu­la­rzu cenowym.
 3. Wykaz zamaw­ianych usług:

1. Przez przesył­ki pocz­towe, będące przed­miotem zamówienia rozu­mie się przesył­ki listowe:

a) zwykłe — przesył­ki niere­je­strowane nie będące przesyłka­mi najszyb­szej kat­e­gorii w obro­cie krajowym,

b) zwykłe pri­o­ry­te­towe — przesył­ki niere­je­strowane lis­towe najszyb­szej kat­e­gorii w obro­cie krajowym,

c) pole­cone — przesył­ki reje­strowane nie będące przesyłka­mi najszyb­szej kat­e­gorii w obro­cie krajowym,

d) pole­cone ze zwrot­nym potwierdze­niem odbioru (ZPO) — przesył­ki nie będące przesyłka­mi najszyb­szej kat­e­gorii przyjęte za potwierdze­niem nada­nia i doręc­zone za pok­witowaniem odbioru w obro­cie kra­jowym i w obro­cie zagranicznym,

e) kosz­ty zwro­tu przesyłek nieodebranych,

2. przez pacz­ki pocz­towe rozu­mie się paczki:

- zwykłe — reje­strowane nie będące paczka­mi najszyb­szej kategorii.

II. Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące wyko­nanej usługi:

 1. Wykon­aw­ca będzie doręczał przesył­ki kra­jowe zal­iczane do powszech­nych usług pocz­towych z zachowaniem wskaźników ter­mi­nowoś­ci doręczeń przesyłek w obro­cie kra­jowym wskazanym w roz­porządze­niu Min­is­tra Admin­is­tracji i Cyfryza­cji z dnia 29 kwiet­nia 2013 r. w spraw­ie warunk­ów wykony­wa­nia usług powszech­nych przez oper­a­to­ra wykon­aw­czego (Dz. U. z 2013r. poz. 545).
 2. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykon­aw­cę od Zamawiającego.
 3. Przesył­ki dostar­czane będą przez Wykon­aw­cę do każdego wskazanego miejs­ca w kra­ju i za granicą za porozu­mie­niem ze Świa­towym Związkiem Pocztowym.
 4. Wykon­aw­ca będzie doręczał do Zamaw­ia­jącego potwierdze­nie odbioru przesył­ki przez adresa­ta niezwłocznie po doko­na­niu doręczenia przesyłki.
 5. W przy­pad­ku nieobec­noś­ci adresa­ta, przed­staw­iciel Wykon­aw­cy pozostawi zaw­iadomie­nie (pier­wsze awizo) o pró­bie dostar­czenia przesył­ki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może ode­brać przesyłkę. Ter­min do odbioru przesył­ki przez adresa­ta wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostaw­ienia pier­wszego zaw­iadomienia (awizo); w przy­pad­ku niepod­ję­cia przesył­ki w tym ter­minie, przesył­ka jest awiz­owana powtórnie poprzez pozostaw­ie­nie drugiego zaw­iadomienia o możli­woś­ci odbioru przesył­ki w ter­minie nie dłuższym niż 14 dni od daty pier­wszego zaw­iadomienia. Po upły­wie ter­minu odbioru, przesył­ka zwracana jest Zamaw­ia­jące­mu wraz z podaniem przy­czyny nie ode­bra­nia przez adresata.
 6. Przyj­mu­je się, że koszt zwro­tu przesył­ki po wycz­er­pa­niu możli­woś­ci doręczenia  (wyda­nia) jest równy kosz­towi wysła­nia przesył­ki nie będącej przesyłką najszyb­szej kategorii.
 7. Uiszcze­nie opłat od przesyłek lis­towych – zwrotów będzie następowało w formie bez­gotówkowej w formie znacz­ka pocztowego.
 8. Do przesyłek uży­wane będą potwierdzenia odbioru Wykon­aw­cy. Waga przesył­ki określona będzie w stanie zamkniętym.
 9. Wszelkie oznaczenia przesyłek reje­strowanych i pri­o­ry­te­towych muszą być zapewnione przez Wykonawcę.
 10. Zamaw­ia­ją­cy zobow­iązu­je się do:

a) praw­idłowego adresowa­nia przesyłek w sposób czytel­ny i zgod­ny ze stan­dar­d­a­mi określony­mi w normach,

b) sporządza­nia w dwóch egzem­plarzach (w tym jeden dla Wykon­aw­cy) zestaw­ień iloś­ciowo-wartoś­ciowych nadanych przesyłek niere­je­strowanych z uwzględ­nie­niem kat­e­gorii i podzi­ałów wag­owych, wzór zestaw­ień winien być uzgod­niony z Wykonawcą,

c) sporządzenia w dwóch egzem­plarzach (w tym jeden dla Wykon­aw­cy) zestaw­ień iloś­ciowo-wartoś­ciowych nadanych przesyłek reje­strowanych z uwzględ­nie­niem kat­e­gorii i podzi­ałów wag­owych; wzór zestaw­ień winien być uzgod­niony z Wykonawcą.

III.  Miejsce i ter­min wyko­na­nia zamówienia:

 1. Wykon­aw­ca będzie dostar­czał przesył­ki do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., 87–100 Toruń, ul. Włocławska 167. Usłu­ga będzie świad­c­zona pięć razy
  w tygod­niu tj. od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8.00–16.00.
 2. Zamaw­ia­ją­cy będzie dostar­czał przesył­ki na wskazane miejsce odbioru w odległoś­ci nie więk­szej niż 5 km od siedz­i­by Zamaw­ia­jącego (87–100 Toruń, ul. Włocławska 167) w godz­i­nach 14.30–16.30.
 3. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2015 — 31.12.2016 r.
 4. Wyna­grodze­nie z tytułu wykony­wa­nia przed­mio­tu zamówienia będzie rozliczane w formie zakupu znaczków, które Zamaw­ia­ją­cy, będzie real­i­zował w okre­sach miesięcznych i kwartalnych.
 5. Przewidy­wana ilość przesyłek różnych rodza­jów została wskazana w for­mu­la­rzu cenowym, stanow­ią­cym załącznik nr 2 do zapy­ta­nia cenowego. Zamaw­ia­ją­cy zas­trze­ga sobie, że rzeczy­wiste iloś­ci przesyłek będą wynikać z aktu­al­nych potrzeb Zamaw­ia­jącego i mogą odb­ie­gać od iloś­ci podanych w for­mu­la­rzu cenowym.
 6. Podane w for­mu­la­rzu cenowym złożonym wraz z ofer­tą iloś­ci poszczegól­nych przesyłek są iloś­ci­a­mi szacunkowymi.

IV. Infor­ma­c­je o oświad­czeni­ach i doku­men­tach, jakie mają dostar­czyć wykon­aw­cy w celu potwierdzenia spełnienia warunk­ów udzi­ału w postępowaniu:

 1. For­mu­la­rz ofer­towy z dany­mi oferenta (załącznik nr 1).
 2. For­mu­la­rz cenowy (załącznik nr 2).
 3. Pro­jekt umowy z uwzględ­nie­niem powyższych zapisów, opra­cow­any przez wykonawcę.

V. Wskazanie osób uprawnionych do porozu­miewa­nia się z potenc­jal­ny­mi wykonawcami:

Do porozu­miewa­nia się z potenc­jal­nym Wykon­aw­cą w sprawach związanych z niniejszym zapy­taniem cenowym upoważniona jest Pani Katarzy­na Urbańs­ka – Spec­jal­ista; tel. 56 699 54 78

VI. Miejsce i ter­min złoże­nia ofert:

 1. Ofer­ty należy składać w siedz­i­bie Zamaw­ia­jącego (oso­biś­cie, za pośred­nictwem pocz­ty lub kuri­era) na adres Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A., 87–100 Toruń, ul. Włocławska 167 do dnia 15 sty­cz­nia 2015 r. do godz. 12.00, pokój nr 223 (sekre­tari­at).
 2. Ofer­ty należy składać w zamkniętej kop­er­cie opisanej „Zapy­tanie ofer­towe na usłu­gi pocz­towe w obro­cie kra­jowym i zagranicznym dla Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.” „Nie otwier­ać przed 15.01.2015 r. przed godz. 12.00”.

VII. W przy­pad­ku wybra­nia Państ­wa ofer­ty zostaną państ­wo poin­for­mowani odręb­nym pis­mem o ter­minie przeprowadzenia negoc­jacji lub pod­pisa­nia umowy. 

VIII. Załączni­ki:

 1. For­mu­la­rz ofer­towy (załącznik nr 1).
 2. For­mu­la­rz Cenowy (załącznik nr 2).

 

 

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 5 997 razy