INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI (wersja archiwalna: 17.08.2016, godz. 15:37)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na zakup i dostawę środ­ków czys­toś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy LOGOS S.C. K. Rutec­ki, P. Syczyło.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opun­likowane przez: Alic­ja Wójcik
  • 17.08.2016, godz. 15:37 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 17 sierpnia 2016, 15:37
Dokument oglądany: 0 razy