INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY USŁUG KURIERSKICH (wersja archiwalna: 9.03.2016, godz. 12:14)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na świad­cze­nie Usług kuri­er­s­kich za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy x‑post.pl.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 marca 2016, 12:14
Dokument oglądany: 0 razy