INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI NAPRAWY URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO LEXMARK X945e (wersja archiwalna: 13.04.2016, godz. 14:44)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na  jed­no­ra­zową  usługę  wymiany/naprawy zespołu napę­dowego i koła zębat­ego do Lex­mark X945e wraz z zaku­pem powyższych częś­ci za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy Uni-Sys­tem Sp.j. Babal­s­ki, Ciesiel­s­ka, Mroczkows­ki.

Historia wersji:

  • 27.02.2017, godz. 20:55 opun­likowane przez: Alic­ja Wój­cik
  • 13.04.2016, godz. 14:44 opub­likowane przez: Alic­ja Wój­cik (obec­nie wyświ­et­lona treść)
Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 13 kwietnia 2016, 14:44
Dokument oglądany: 0 razy