Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie floty samochodowej TARR SA (wersja archiwalna: 29.12.2016, godz. 14:23)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­ją­cy”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na zakup usłu­gi ubez­pieczenia flo­ty samo­chodowej Zlece­nio­daw­cy.

 

Wszelkie infor­ma­c­je doty­czące zamówienia zna­j­du­ją się pod adresem https://www.mentor.pl/_198

 

INFORMACJA O WYBORZE UBEZPIECZYCIELA W POSTĘPOWANIU NA UBEZPIECZENIE FLOTY TORUŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­mu­je, iż w wyniku wery­fikacji otrzy­manych ofert na ubez­piecze­nie flo­ty za najko­rzyst­niejszą została uznana ofer­ta firmy TUiR Warta S.A.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 29 grudnia 2016, 14:23
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea