Zarząd (wersja archiwalna: 25.02.2015, godz. 15:21)

dr inż. Ewa Rybińs­ka - Prezes Zarządu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel.: +48 (56) 699 55 00

dr Woj­ciech Daniel — Wiceprezes Zarzą­du

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel.: +48 (56) 699 55 00

Prezes wykonu­je zada­nia zawarte §15 ust. 2 Reg­u­laminu Orga­ni­za­cyjnego TARR S.A.

Do zakre­su obow­iązków i uprawnień Preze­sa Zarzą­du, oprócz tych, które wynika­ją bezpośred­nio lub pośred­nio z Kodek­su Spółek Hand­lowych, Kodek­su Pra­cy i Statu­tu Spół­ki oraz Reg­u­laminu Zarzą­du, należy kierowanie przed­siębiorstwem Spół­ki oraz jej reprezen­towanie, w tym w szczegól­noś­ci dokony­wanie w imie­niu Spół­ki czyn­noś­ci prawnych, a zwłaszcza zaw­ieranie umów, z zas­trzeże­ni­a­mi i ograniczeni­a­mi wynika­ją­cy­mi z w/w aktów prawnych, a także prowadze­nie poli­ty­ki hand­lowej, mar­ketingowej, finan­sowej i kadrowej Spółki.

Wiceprezes wykonu­je zada­nia zawarte w § 15 ust. 3 Reg­u­laminu Orga­ni­za­cyjnego TARR S.A.

Do zakre­su obow­iązków i uprawnień Wicepreze­sa Zarzą­du, oprócz tych, które wynika­ją bezpośred­nio lub pośred­nio z Kodek­su Spółek Hand­lowych, Kodek­su Pra­cy, Statu­tu Spół­ki oraz Reg­u­laminu Zarzą­du, należy w szczegól­noś­ci współdzi­ałanie z Preze­sem Zarzą­du w kierowa­niu przed­siębiorstwem Spół­ki oraz kierowanie przed­siębiorstwem Spół­ki w razie nieobec­noś­ci Preze­sa Zarządu.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 25 lutego 2015, 15:21
Dokument oglądany: 0 razy