Zarząd

Michał Korolko - Prezes Zarządu

adres: Toruń, ul. Włocławska 167
tel.: +48 (56) 699 55 00

Prezes wykonu­je zada­nia zawarte §9 Reg­u­laminu Orga­ni­za­cyjnego TARR S.A.

Całok­sz­tałtem dzi­ałal­noś­ci TARR S.A. kieru­je Zarząd, który reprezen­tu­je Spółkę, zarządza majątkiem i sprawa­mi Spół­ki zgod­nie z postanowieni­a­mi Kodek­su spółek hand­lowych, Statu­tu, reg­u­lam­inów i uch­wał Wal­nego Zgro­madzenia i Rady Nad­zor­czej TARR S.A.

Do właś­ci­woś­ci Zarzą­du należą wszys­tkie sprawy nieza­s­trzeżone do kom­pe­tencji Wal­nego Zgro­madzenia lub Rady Nadzorczej.

Do zakre­su obow­iązków i uprawnień Zarzą­du Spół­ki, oprócz tych, które wynika­ją bezpośred­nio lub pośred­nio z Kodek­su Spółek Hand­lowych, Kodek­su pra­cy i Statu­tu Spół­ki oraz Reg­u­laminu Zarzą­du, należy w szczegól­noś­ci: kierowanie przed­siębiorstwem Spół­ki oraz jej reprezen­towanie, w tym w szczegól­noś­ci dokony­wanie w imie­niu Spół­ki czyn­noś­ci prawnych, a zwłaszcza zaw­ieranie umów, z zas­trzeże­ni­a­mi i ograniczeni­a­mi wynika­ją­cy­mi z wyżej wymienionych aktów prawnych, a także prowadze­nie poli­ty­ki hand­lowej, mar­ketingowej, finan­sowej i kadrowej Spół­ki, a także bezpośred­ni nadzór przez Preze­sa Zarzą­du nad real­iza­cją zadań TPT.

 

Podpisał: Alicja KozłowskaOpublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: 31 maja 2012Publikacja dnia: 12 sierpnia 2020, 21:56
Dokument oglądany: 22 933 razy