Aktualności

Wita­my w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Ser­wis został stwor­zony zgod­nie z zapisa­mi Ustawy o dostępie do infor­ma­cji pub­licznej z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zachę­camy również do odwiedzenia naszej wit­ryny inter­ne­towej pod adresem www.tarr.org.pl.

Podpisał: Łukasz GręźlikowskiOpublikował:
Dokument z dnia: 14 czerwca 2011Publikacja dnia: 14 czerwca 2011, 15:45
Dokument oglądany: 7 790 razy

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, na pod­staw­ie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwiet­nia 2022 r. o zasadach real­iza­cji zadań finan­sowanych ze środ­ków europe­js­kich w per­spek­ty­wie finan­sowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), infor­mu­je, że Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu przys­tąpiła do real­iza­cji pro­jek­tu part­ner­skiego pn. Fun­dusz Badań i Wdrożeń 3.0, real­i­zowanego w ramach Pri­o­ry­te­tu 1 Fun­dusze Europe­jskie na rzecz wzros­tu innowa­cyjnoś­ci i konkuren­cyjnoś­ci regionu, Dzi­ała­nia 01.01 Wzmoc­nie­nie potenc­jału badaw­czego i innowacji, Pro­gra­mu Region­al­nego: Fun­dusze Europe­jskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027 (FEKP).

W dniu 21 lutego 2024 roku odbyło się ofic­jalne wręcze­nie Umowy o dofi­nan­sowanie pro­jek­tu grantowego pn. „Fun­dusz Badan i Wdrożeń 3.0” Pro­gra­mu Fun­dusze Europe­jskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027. Wartość dofi­nan­sowa­nia z EFRR wyniesie­nie niemal 96 mln zł. Warunk­iem wzię­cia udzi­ału w konkur­sie będzie wpisy­wanie się pro­jek­tu w Region­alne Inteligentne Spec­jal­iza­c­je, stworze­nie pro­jek­tu doty­czącego innowacji pro­duk­towej lub pro­ce­sowej oraz wdroże­nie wyników prac B+R.

Pro­jekt będzie real­i­zowany od I kwartału 2023 do IV kwartału 2029, w part­nerst­wie zawartym pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o. z siedz­ibą w Toruniu – Part­nerem wiodą­cym pro­jek­tu – Lid­erem, a Part­nera­mi: Toruńską Agencją Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorskim Cen­trum Naukowo-Tech­no­log­icznym im. prof. Jana Czochral­skiego Sp. z o.o. z siedz­ibą w Przysieku i  Kujawsko-Pomorskim Fun­duszem Poży­czkowym sp. z o.o. z siedz­ibą w Toruniu.

Uza­sad­nie­nie przy­czyn przys­tąpi­enia do projektu:

Głównym celem pro­jek­tu jest wzmac­ni­an­ie potenc­jału badaw­czego i innowa­cyjnego oraz wyko­rzysty­wanie i rozwój zaawan­sowanych tech­nologii, prowadzące do przyspieszenia pro­ce­su trans­for­ma­cji gospo­dar­ki wojew­ództ­wa oraz wzros­tu konkuren­cyjnoś­ci region­al­nych przed­siębiorstw poprzez udzielanie wspar­cia dota­cyjnego (grantowego) dla przed­siębiorstw poprzez udzielanie wspar­cia w formie grantów przed­siębiorstwom z terenu wojew­ództ­wa kujawsko-pomorskiego. Otrzy­mane dofi­nan­sowanie będzie mogło zostać przez­nac­zone na tworze­nie i rozwój zaplecza B+R, prowadze­nie prac badaw­c­zo-roz­wo­jowych, zakup prac badaw­c­zo-roz­wo­jowych i ich wyników w orga­ni­za­c­jach prowadzą­cych bada­nia i upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę oraz wspar­cia ochrony włas­noś­ci intelek­tu­al­nej, czy zakupu zaawan­sowanych usług doradczych/usług proin­nowa­cyjnych (np. na przy­go­towanie wniosków paten­towych, ochrony wzorów prze­mysłowych, związanych z pro­to­ty­powaniem, testowaniem, trans­fer­em tech­nologii itp.).

 

 

Podpisał: Opublikował: Katarzyna Ciszewska-Masianis
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 6 marca 2024, 09:01
Dokument oglądany: 515 razy