Aktualności

Wita­my w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A.

Ser­wis został stwor­zony zgod­nie z zapisa­mi Ustawy o dostępie do infor­ma­cji pub­licznej z dnia 6 wrześ­nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zachę­camy również do odwiedzenia naszej wit­ryny inter­ne­towej pod adresem www.tarr.org.pl.

Podpisał: Łukasz GręźlikowskiOpublikował:
Dokument z dnia: 14 czerwca 2011Publikacja dnia: 14 czerwca 2011, 15:45
Dokument oglądany: 7 791 razy