TARR/INŻYNIER-KONTRAKTU/POIG_5.3/2011 (wersja archiwalna: 30.08.2011, godz. 09:36)

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji inwestycji: pod nazwą: „Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG 2007–2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji – Działanie 5.3”

Pli­ki do pobra­nia:

Ze wzglę­du na duży rozmi­ar plików doku­men­tac­ja, udostęp­ni­ana była poprzez ser­w­er FTP.

Załączni­ki:

Zakończe­nie postępowa­nia:

Aktu­al­iza­c­ja z dn. 12.07.2011:

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował:
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 30 sierpnia 2011, 09:36
Dokument oglądany: 0 razy