Zapytanie ofertowe — archiwizacja dokumentacji znajdującej się w kartonach wraz z jej wyniesieniem (wersja archiwalna: 28.04.2017, godz. 13:31)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na wyko­nanie usłu­gi pole­ga­jącej na:

  1. złoże­niu dostar­c­zonych przez Zamaw­ia­jącego pudeł archi­wiz­a­cyjnych
  2. zapakowanie doku­men­tacji zna­j­du­jącej się pudłach archi­wiz­a­cyjnych o wymi­arach 34,5x10x26 cm do pudeł archi­wiz­a­cyjnych o wymi­arach 41x31x30 cm (dłu­gość x sze­rokość x wysokość)
  3. nakle­je­nie dostar­c­zonych kodów kreskowych
  4. doko­nanie plom­bowa­nia nowych pudeł 2 plom­ba­mi
  5. sporządze­nie spisów zdaw­c­zo-odbior­czych w uzgod­nionego z Zamaw­ia­ją­cym zakre­sie
  6. wyniesie­nie pudeł z pomieszczeń archi­wiz­a­cyjnych w dniu trans­portu, z wyłącze­niem czyn­noś­ci załadunkowych, z piwni­cy na parter przy różni­cy poziomów ok. +/- 4,5m (schody zewnętrzne, brak windy lub innych środ­ków trans­portu).

Ilość doku­men­tacji przewidzianej do przepakowa­nia i wyniesienia ok. 300–340 mb.

Nowe pudła archi­wiz­a­cyjne, kody kreskowe oraz plom­by dostar­cza Zamaw­ia­ją­cy.

Czyn­noś­ci załadunkowe w dniu trans­portu nie są objęte niniejszym zapy­taniem. Możli­wość wys­tąpi­enia 2 lub więcej trans­portów.

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Ofer­ta może zostać przesłana  e‑mailem na adres janusz.pucek@tarr.org.pl bądź też dostar­c­zona oso­biś­cie do Toruńskiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167 do dnia 12.05.2017 r. do godz. 10.00.

Czas real­iza­cji zamówienia poz. od „a” do „e” w ter­minie do 2 m‑cy od dnia pod­pisa­nia umowy.

Czas real­iza­cji zamówienia z poz. f w ter­minie uzgod­nionym z Zamaw­ia­ją­cym i fir­mą trans­portową maksy­mal­nie do 3 miesię­cy od dnia pod­pisa­nia umowy.

Kry­teri­um wyboru ofer­ty – cena

Oso­ba upoważniona do kon­tak­tu – Janusz Pucek tel. 056 699 54 71 lub 607–600-897

Załącznik:

Zapy­tanie ofer­towe

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 28 kwietnia 2017, 13:31
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea