Zapytanie ofertowe na opracowanie, realizację oraz monitoring Planu Komunikacji w projekcie INNOVA FOSTER

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. w związku z real­iza­cją pro­jek­tu pn.: „Fos­ter­ing start­up & inno­va­tion ecosys­tems in Europe” dalej Inno­va Fos­ter współ­fi­nan­sowanego ze źródeł Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego w ramach pro­gra­mu Inter­reg Europa zaprasza do składa­nia ofert w try­bie zapy­ta­nia ofer­towego na opra­cow­anie, real­iza­cję oraz mon­i­tor­ing Planu Komu­nikacji w ramach niniejszego projektu.

Ter­min złoże­nia ofer­ty upły­wa z dniem 10.03.2017 r.

Ofer­ty należy składać w formie pisem­nej oso­biś­cie lub drogą pocz­tową na adres: Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń. Data wpły­wu doku­men­tu do siedz­i­by TARR S.A. lic­zona jest jako data złoże­nia ofer­ty. Ofer­ty złożone po ter­minie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do kon­tak­tu z Wykon­aw­ca­mi jest Syl­wia Zyg­mont (tel.: 691 719 628, e‑mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl).

Szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się w zapy­ta­niu ofertowym.

Załączni­ki:

  1. Zapy­tanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 — For­mu­la­rz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 — Wykaz wyko­nanych usług
  4. Załącznik nr 3 — Wykaz osób
  5. Załącznik nr 4 — Harmonogram
  6. Załącznik nr 5 — Strate­gia komunikacji

 

Wybór ofer­ty na opra­cow­anie, real­iza­cję oraz mon­i­torowanie Planu Komu­nikacji w pro­jek­cie Inno­va Foster

W związku z zamówie­niem usłu­gi opra­cow­a­nia, real­iza­cji oraz mon­i­toringu Planu Komu­nikacji w ramach pro­jek­tu „Fos­ter­ing start­up & inno­va­tion ecosys­tems in Europe” (Inno­va Fos­ter) na pod­staw­ie przed­staw­ionych ofert została wybrany następu­ją­ca fir­ma — Traki­do. Kry­teri­um wyboru była najko­rzyst­niejsza cena netto.

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 26 lutego 2018, 13:12
Dokument oglądany: 5 530 razy