Ogłoszenie o Konkursie na wybór partnera do obsługi usług rozwojowych dla MŚP (wersja archiwalna: 19.07.2016, godz. 15:55)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń, niniejszym ogłasza Konkurs na wybór Part­nerów w celu przy­go­towa­nia i wspól­nej real­iza­cji pro­jektu real­i­zowanego w ramach Osi pri­o­ry­te­towej: 8. Akty­wni na rynku pra­cy Dzi­ałanie: 8.5 Rozwój pra­cown­ików i przed­siębiorstw MŚP w region­ie Pod­dzi­ałanie: 8.5.1 Wspar­cie dostępu do usług roz­wo­jowych Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

Konkurs prowad­zony będzie na zasadach określonych w Reg­u­laminie Konkur­su.

Załączni­ki:

  1.  Reg­u­lamin Konkur­su
  2.  Załącznik nr 1 — For­mu­larz ofer­ty
  3.  Załącznik nr 2 — Oświad­cze­nie o nieza­le­ga­niu
  4.  Załącznik nr 3 — Deklarac­ja współpra­cy
  5.  Załącznik nr 4 — Oświad­cze­nie o posi­adanym doświad­cze­niu

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 19 lipca 2016, 15:55
Dokument oglądany: 0 razy