Zapytanie ofertowe dotyczące wywozu odpadów komunalnych (wersja archiwalna: 19.08.2016, godz. 13:33)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. zaprasza niniejszym do złoże­nia ofer­ty na real­iza­cję usłu­gi wywozu odpadów komu­nal­nych z nieru­chomoś­ci należą­cych do TARR S.A., wskazanych w opisie przed­mio­tu zamówienia. Szczegóły zamówienia zna­j­du­ją się w poniższych dokumentach.

  1. Pełne zapy­tanie ofertowe.
  2. For­mu­la­rz ofertowy.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 19 sierpnia 2016, 13:33
Dokument oglądany: 0 razy