Zapytanie ofertowe dotyczące wywozu odpadów komunalnych (wersja archiwalna: 30.08.2016, godz. 15:01)

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­wo­ju Region­al­nego S.A. zaprasza niniejszym do złoże­nia ofer­ty na real­iza­cję usłu­gi wywozu odpadów komu­nal­nych z nieru­chomoś­ci należą­cych do TARR S.A., wskazanych w opisie przed­mio­tu zamówienia. Szczegóły zamówienia zna­j­du­ją się w poniższych doku­men­tach.

  1. Pełne zapy­tanie ofer­towe.
  2. For­mu­la­rz ofer­towy.

 

INFORMACJAWYBORZE OFERTY na usługę wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości należących do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87–100 Toruń infor­muje, że w wyniku ogłos­zonego zapy­ta­nia ofer­towego na real­iza­cję usłu­gi wywozu odpadów komu­nal­nych z nieru­chomoś­ci należą­cych do TARR S.A., wpłynęła tylko jed­na ofer­ta od Miejskiego Przed­siębiorstwa Oczyszcza­nia Sp. z o.o. w Toruniu i z przed­miotowym Ofer­entem zostanie zawarta umowa.

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 30 sierpnia 2016, 15:01
Dokument oglądany: 0 razy