TARR/Gwarancja/POKL_6.2/1/2010 (wersja archiwalna: 8.03.2016, godz. 12:58)

318784–2010 — Prze­targ nieogranic­zony na Gwarancję bankową lub ubez­pieczeniową dla zabez­pieczenia real­iza­cji pro­jek­tu „Masz pomysł – załóż fir­mę” w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki; dzi­ałanie 6.2: Wspar­cie oraz pro­moc­ja przed­siębior­c­zoś­ci i samoza­trud­nienia

Pli­ki do pobra­nia

Aktu­al­iza­c­ja

Aktu­al­iza­c­ja

Aktu­al­iza­c­ja

Aktu­al­iza­c­ja


Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Kamil Derkowski
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 8 marca 2016, 12:58
Dokument oglądany: 0 razy

powered by Exea