TARRSA/EE/2/2018 — Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji)” (wersja archiwalna: 14.09.2018, godz. 12:40)

Dnia 14.09.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 617347

SIWZ_TARRSA_energia_2018_2

Załącznik nr 1 do SIWZ — For­mu­la­rz Oferty

Załącznik Nr 1a do SIWZ — Zestawienie-cenowe

Załącznik nr 2 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trzeciego

Załącznik nr 5 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące braku orzeczeń i wyroków

Załącznik Nr 7 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 14 września 2018, 12:40
Dokument oglądany: 0 razy