Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup i dostawę art. biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla projektu: Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”

Toruńs­ka Agenc­ja Roz­woju Region­al­nego S.A. z siedz­ibą w Toruniu, ul. Koperni­ka 4,
87–100 Toruń (dalej „Zamaw­ia­jący”), infor­muje o zami­arze udzie­le­nia zamówienia w trybie
zapy­ta­nia ofer­towego na zakup i dostawę art. biurowych i mate­ri­ałów eksploat­a­cyjnych dla pro­jektu „Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim”

Wartość sza­cunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.

Opis przed­miotu zamówienia: — Załącznik Nr 1

W dniu 16 maja 2014r. Zamaw­ia­jący zamierza skierować zapy­tanie ofer­towe do co najm­niej trzech potenc­jal­nych wykon­aw­ców. Wykon­awcy zain­tere­sowani otrzy­maniem zapy­ta­nia ofer­towego proszeni są o kon­takt z p. Katarzyną Urbańską (tel. 56 699 54 02 e‑mail katarzyna.urbanska@tarr.org.pl  do dnia 16 maja 2014 r., do godz. 16.00

 

Przed­miotowe zamówie­nie jest współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach pro­jektu Wspieranie pow­iązań koop­er­a­cyjnych przed­siębiorstw w wojew­ództwie kujawsko-pomorskim i zostanie udzielone w opar­ciu o zasady określone w Wyty­cznych w spraw­ie real­i­zowa­nia zamówień współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków EFRR, w sto­sunku do których benefic­jenci nie są zobow­iązani do stosowa­nia ustawy Pra­wo zamówień pub­licznych z dnia 4 październi­ka 2012r. (wer­sja 7).

 

Ory­gi­nal­ny doku­ment: Infor­ma­c­ja o zami­arze udziela­nia zamówienia

Załącznik Nr 1: Opis przed­mio­tu zamówienia;

Podpisał: Opublikował: Alicja Wójcik
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 9 września 2016, 13:29
Dokument oglądany: 12 769 razy