TARRSA/SZKOLENIA_INFO/1/2018 — „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 – Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych”

Dnia 21.05.2018 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu TED_2018-OJS095-216255-pl

SIWZ_TARRSA_Szkolenia_informatyczne

Załącznik nr 1 do SIWZ — SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ — WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ — FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Załącznik nr 5 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ — ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Załącznik nr 7 do SIWZ — OŚWIADCZENIE — GRUPA KAPITAŁOWA

Załącznik nr 8 do SIWZ — WYKAZ USŁUG

Załącznik nr 9 do SIWZ — WYKAZ OSÓB

Załącznik nr 10 do SIWZ — OŚWIADCZENIE O BRAKU WYDANIA ORZECZEŃ I WYROKÓW

Dnia 22.05.2018 r.

Ogłosze­nie o spros­towa­niu ogł. o zam. ENOTICES_TARR-2018074625-NF14-PL

Dnia 29.05.2018 r.

Infor­ma­c­ja o złożonych ofertach_29.05.2018

Dnia 30.05.2018 r.

INFORMACJATERMINIE PRZEPROWADZENIA PREZENTACJI TRENERÓW

Dnia 19.06.2018 r.

Infor­ma­c­ja o złożonych ofer­tach i wyborze ofer­ty najkorzystniejszej

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 19.06.2018 r.Publikacja dnia: 17 grudnia 2018, 22:15
Dokument oglądany: 4 681 razy