TARRSA/KOM/PN/1/2020 — Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Dnia 30.01.2020 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 507848

SIWZ

Załączni­ki do SIWZ nr 1–6 — For­mu­la­rz ofer­ty, oświad­czenia, wykazy

Załącznik do SIWZ Nr 7 — Wzór umowy

Załącznik do SIWZ nr 8 — Opis przed­mio­tu zamówienia

Dnia 03.02.2020 r.

Odpowiedzi na pyta­nia wykonawców_03.02.2020

Dnia 06.02.2020 r.

Odpowiedzi na pyta­nia wykon­aw­ców, zmi­ana siwz, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_06.02.2020

Ogłosze­nie o zmi­an­ie ogłoszenia (zmi­ana ter­minu składa­nia ofert)

W odpowiedzi na wniosek wykon­aw­cy zamaw­ia­ją­cy uzu­pełnił tabelę w pkt. 5 For­mu­la­rza Ofer­ty o pozy­cję “Aku­mu­la­tor­ki AA (R6)”: Załącznik do SIWZ nr 1 — For­mu­la­rz Oferty_ZMIENIONY

Dnia 10.02.2020 r.

Odpowiedzi na pyta­nia wykonawców_10.02.2020

Dnia 13.02.2020 r.

Infor­ma­c­ja z otwar­cia ofert_13.02.2020

Dnia 10.03.2020 r.

Infor­ma­c­ja o wyborze najko­rzyst­niejszej ofer­ty i o odrzuce­niu ofert

Podpisał: Beata KmiećOpublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: 10.03.2020Publikacja dnia: 17 lutego 2021, 12:51
Dokument oglądany: 5 472 razy