TARRSA/IT/1/2019 — Przetarg nieograniczony pn. „Usługi zapewnienia dostępu do infrastruktury informatycznej w modelu usługowym wraz z usługami uzupełniającymi i obsługą informatyczną” (wersja archiwalna: 22.02.2019, godz. 11:22)

Dnia 22.02.2019 r.

Ogłosze­nie o zamówie­niu nr 517316 SIWZ_TARRSA_Obsługa infor­maty­cz­na Załącznik nr 1 do SIWZ — Opis przed­mio­tu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ — Wzór Umowy Załącznik nr 3 do SIWZ — For­mu­la­rz ofer­ty Załącznik nr 4 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o spełnie­niu warunk­ów udzi­ału w postępowa­niu Załącznik nr 5 do SIWZ — Oświad­cze­nie wstęp­ne o braku pod­staw wyk­luczenia Załącznik nr 6 do SIWZ — Zobow­iązanie pod­mio­tu trze­ciego Załącznik nr 7 do SIWZ — Oświad­cze­nie doty­czące grupy kap­i­tałowej Załącznik nr 8 do SIWZ — Oświad­cze­nie o braku pod­staw do wyk­luczenia Załącznik nr 9 do SIWZ ‑Opis środ­ków orga­ni­za­cyjno-tech­nicznych, , wyposaże­nia zakładu i urządzeń tech­nicznych Załącznik nr 10 do SIWZ — Wykaz usług Załącznik nr 11 do SIWZ — Wykaz osób

Historia wersji:

Podpisał: Opublikował: Beata Kmieć
Dokument z dnia: Publikacja dnia: 22 lutego 2019, 11:22
Dokument oglądany: 0 razy